SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ:3
Lớp:1
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1CHÀO CỜ
2HỌC VẦN
3HỌC VẦN
4TẬP VIẾT
5TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

 

Tuần thứ:3
Lớp:2
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1CHÀO CỜ
2TOÁN
3TẬP ĐỌC
4AEROBICS
5AEROBICS
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -2
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ:3
Lớp:3
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1CHÀO CỜ
2AEROBICS
3AEROBICS
4TẬP ĐỌC
5TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -2
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 2A
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ:3
Lớp:4
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1CHÀO CỜ
2TẬP ĐỌC
3LUYỆN TỪ VÀ CÂU
4TOÁN
5LỊCH SỬ
Buổi chiều
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -2
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 2A
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2B
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3MATH
4MATH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

Tuần thứ:3
Lớp:5
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1CHÀO CỜ
2TOÁN
3LUYỆN TỪ VÀ CÂU
4LUYỆN TỪ VÀ CÂU
5KỸ THUẬT
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -2
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 2A
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2B
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3MATH
4MATH
LEVEL 3
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 3+
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3SELF STUDY
4SELF STUDY

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ:3
Lớp:6
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ A2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1A
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1B-1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ B1B-2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B2
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1+
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Buổi chiều
1TOÁN
2TOÁN
3VĂN
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

 

Tuần thứ:3
Lớp:7
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ A2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1A
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1B-1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ B1B-2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B2
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1+
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Buổi chiều
1VĂN
2VĂN
3TỰ HỌC
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ:3
Lớp:8
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ A2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1A
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1B-1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ B1B-2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B2
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1+
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Buổi chiều
1HÓAHọc III; làm 7,8 trang 11
2HÓA
3TOÁN
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ:3
Lớp:9
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ A2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1A
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1B-1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ B1B-2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B2
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1+
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Buổi chiều
1VĂNHọc ghi nhớ trang 51/SGK
2VĂN
3HÓAHọc bảng hóa trị và các công thức hóa học
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ:3
Lớp:10
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ A2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1A
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1B-1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ B1B-2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B2
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1+
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Buổi chiều
1TỰ HỌC
2
3HÓA
4

Năm học 2017-2018 

Tuần thứ:3
Lớp:11
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ A2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1A
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1B-1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ B1B-2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B2
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1+
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Buổi chiều
1HÓA
2HÓA
3TỰ HỌC
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ:3
Lớp:12
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ A2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1A
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B1B-1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ B1B-2
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Cấp độ B2
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1
1CHÀO CỜ
2RC
3RC
4IC
5IC
Cấp độ C1+
1CHÀO CỜ
2IC
3IC
4RC
5RC
Buổi chiều
1
2SINH
3SINH
4