SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 3
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 HỌC VẦN
3 HỌC VẦN
4 TẬP VIẾT
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B -1
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

 

Tuần thứ: 3
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TOÁN
3 TẬP ĐỌC
4 AEROBICS
5 AEROBICS
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B -1
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B -2
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 3
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 AEROBICS
3 AEROBICS
4 TẬP ĐỌC
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B -1
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B -2
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 SELF STUDY

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 3
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TẬP ĐỌC
3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
4 TOÁN
5 LỊCH SỬ
Buổi chiều
LEVEL 1B -1
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B -2
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 SELF STUDY
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 MATH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

Tuần thứ: 3
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TOÁN
3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
4 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
5 KỸ THUẬT
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B -1
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B -2
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 SELF STUDY
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 MATH
LEVEL 3
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 3+
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 SELF STUDY
4 SELF STUDY

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 3
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B-1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B-2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1+
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 TOÁN
2 TOÁN
3 VĂN
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

 

Tuần thứ: 3
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B-1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B-2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1+
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 VĂN
2 VĂN
3 TỰ HỌC
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 3
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B-1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B-2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1+
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 HÓA Học III; làm 7,8 trang 11
2 HÓA
3 TOÁN
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 3
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B-1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B-2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1+
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 VĂN Học ghi nhớ trang 51/SGK
2 VĂN
3 HÓA Học bảng hóa trị và các công thức hóa học
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 3
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B-1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B-2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1+
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 TỰ HỌC
2
3 HÓA
4

Năm học 2017-2018 

Tuần thứ: 3
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B-1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B-2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1+
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 HÓA
2 HÓA
3 TỰ HỌC
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 3
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 30 tháng 07 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B-1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B-2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1+
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1
2 SINH
3 SINH
4
Phone Chat Biểu Phí Tư Vấn