Tuần thứ: 41
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
LỚP 1.1 LỚP 1.2
Buổi sáng
8:00 – 8:35 TIN HỌC TIẾNG VIỆT
8:40 – 9:15 TIN HỌC
9:35 – 10:10 TOÁN TOÁN
10:15 – 10:50 TNXH ÔN TẬP TOÁN
Buổi chiều
13:30 – 14:05 TIẾNG VIỆT AEROBICS
14:10 – 14:45 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
15:10 – 15:45 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT

Tuần thứ: 41
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00 – 8:35 KIỂM TRA CUỐI HKII
TOÁN
8:40 – 9:15 MỸ THUẬT
9:35 – 10:10 TIẾNG VIỆT
10:15 – 10:50 THƯ VIỆN – ĐỌC SÁCH
Buổi chiều
13:30 – 14:05 TOÁN
14:10 – 14:45 TNXH
15:10 – 15:45 TIẾNG VIỆT

vc_column_text]

Tuần thứ: 41
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00 – 8:35 TẬP ĐỌC
8:40 – 9:15 KỂ CHUYỆN
9:35 – 10:10 TOÁN
10:15 – 10:50 TNXH
Buổi chiều
13:30 – 14:05 CHÍNH TẢ
14:10 – 14:45 THƯ VIỆN – ĐỌC SÁCH
15:10 – 15:45 RÈN TOÁN

Tuần thứ: 41
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học
Môn học Bài học Bài tập
LỚP 4.1 LỚP 4.2
Buổi sáng
8:00 – 8:35 KIỂM TRA CUỐI HKII TOÁN KIỂM TRA CUỐI HKII TOÁN
8:40 – 9:15 TOÁN TOÁN
9:35 – 10:10 TẬP ĐỌC TIN HỌC
10:15 – 10:50 ĐẠO ĐỨC TIN HỌC
Buổi chiều
13:30 – 14:05 LT & C LỊCH SỬ
14:10 – 14:45 TIN HỌC TIẾT HỌC NGOÀI TRỜI
15:10 – 15:45 TIN HỌC ĐỊA LÝ

Tuần thứ: 41
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00 – 8:35 KIỂM TRA CUỐI HKII
TV-ĐỌC THÀNH TIẾNG
8:40 – 9:15 TOÁN
9:35 – 10:10 KHOA HỌC
10:15 – 10:50 ĐỊA LÍ
Buổi chiều
13:30 – 14:05 TIN HỌC
14:10 – 14:45 LTVC
15:10 – 15:45 RÈN TOÁN

Tuần thứ: 41
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45
HỘI THAO
8:50 -9:35
9:50-10:35
10:40-11:25
Buổi chiều
13:30 – 14:15
HỘI THAO
14:20– 15:05
15:20 – 16:05
Tuần thứ: 41
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45
HỘI THAO
8:50 -9:35
9:50-10:35
10:40-11:25
Buổi chiều
13:30 – 14:15
HỘI THAO
14:20– 15:05
15:20 – 16:05

Tuần thứ: 41
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45
HỘI THAO
8:50 -9:35
9:50-10:35
10:40-11:25
Buổi chiều
13:30 – 14:15
HỘI THAO
14:20– 15:05
15:20 – 16:05

Tuần thứ: 41
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45
HỘI THAO
8:50 -9:35
9:50-10:35
10:40-11:25
Buổi chiều
13:30 – 14:15
HỘI THAO
14:20– 15:05
15:20 – 16:05

Tuần thứ: 41
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45
HỘI THAO
8:50 -9:35
9:50-10:35
10:40-11:25
Buổi chiều
13:30 – 14:15
HỘI THAO
14:20– 15:05
15:20 – 16:05

Tuần thứ: 41
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45
HỘI THAO
8:50 -9:35
9:50-10:35
10:40-11:25
Buổi chiều
13:30 – 14:15
HỘI THAO
14:20– 15:05
15:20 – 16:05

Tuần thứ: 41
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Ba, ngày 24 tháng 05 năm 2022
Tiết học
Môn học Môn học
Bài tập
TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Buổi sáng
8:00-8:45
TOÁN
TOÁN
8:50 -9:35
9:50-10:35
10:40-11:25 SHL SHL
Buổi chiều
13:30 – 14:15
HÓA
SỬ
Làm đề 1 – 5
14:20– 15:05
15:20 – 16:05

 

 

Cart