Tuần thứ : 39
Lớp: 1
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÍNH TẢ
2 CHÍNH TẢ
3 ĐẠO ĐỨC
4 THỂ DỤC
5 THỂ DỤC
Buổi chiều
1 TOÁN
2 TẬP VIẾT
3 NHẠC
4 NHẠC
Tuần thứ : 39
Lớp: 2
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TẬP ĐỌC
2 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
3 CHÍNH TẢ
4 CHÍNH TẢ
5 TOÁN
Buổi chiều
1 NHẠC
2 NHẠC
3 THỂ DỤC
4 THỂ DỤC
Tuần thứ : 39
Lớp: 3
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỦ CÔNG
2 NHẠC
3 NHẠC
4 KỂ CHUYỆN
5 TOÁN
Buổi chiều
1 AEROBICS
2 AEROBICS
3 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
4 CHÍNH TẢ
Tuần thứ : 39
Lớp: 4
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3 CHÍNH TẢ
4 NHẠC
5 NHẠC
Buổi chiều
1 TOÁN
2 TẬP ĐỌC
3 AEROBICS
4 AEROBICS
Tuần thứ : 39
Lớp: 5
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÍNH TẢ
2 TOÁN
3 TẬP LÀM VĂN
4 AEROBICS
5 AEROBICS
Buổi chiều
1 KHOA HỌC
2 RÈN TIẾNG VIỆT
3 MỸ THUẬT
4 KHOA HỌC
Tuần thứ : 39
Lớp: 6
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3
4
5 VĂN
Buổi chiều
1
THI VĂN
2
3
THI LÝ
4
Tuần thứ : 39
Lớp: 7
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
THI VĂN
2 Ôn hết đề cương
3
4
THI LÝ
Ôn hết đề cương
5
Buổi chiều
1 TỰ HỌC
2 ĐỊA
3 ĐỊA
4 PHỤ ĐẠO TOÁN
5 PHỤ ĐẠO TOÁN
Tuần thứ : 39
Lớp: 8
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN
2 TOÁN
3 SỬ
4 HÓA
5 HÓA
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 MỸ THUẬT
3 TỰ HỌC
4 PHỤ ĐẠO TOÁN
5 PHỤ ĐẠO TOÁN
Tuần thứ : 39
Lớp: 9
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
2 SỬ Học hết cương (trừ 3 câu đã kiểm tra)
3 HÓA Học đề cương
4 TOÁN
5 TOÁN
Buổi chiều
1 ĐỊA
2 ANH VĂN
3 ANH VĂN
Tuần thứ : 39
Lớp: 10
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 SỬ
2 TOÁN
3 TOÁN
4 VĂN
5 VĂN
Buổi chiều
1
THI ĐỊA
2
3
THI SỬ
4
Tuần thứ : 39
Lớp: 11
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
THI ĐỊA LÝ
2 Học hết cương
3
4
THI LỊCH SỬ
5 Học hết cương
Buổi chiều
1 KỸ THUẬT
2 KỸ THUẬT
3 ANH VĂN
Tuần thứ : 39
Lớp: 12
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 23 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TIN HỌC
2 VĂN
3 VĂN
4 TOÁN
5 TOÁN
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 ANH VĂN
3 TỰ HỌC
4