Tuần thứ:17
Lớp:1
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TIS GOOD MORNING
2TOÁN
3TIẾNG VIỆT
4TIẾNG VIỆT
5ĐẠO ĐỨC
Buổi chiều
1ENGLISH
2ENGLISH
3MATH
4MATH
Tuần thứ:17
Lớp:2
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TIS GOOD MORNING
2TOÁN
3TẬP ĐỌC
4KỂ CHUYỆN
5TNXH
Buổi chiều
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Tuần thứ:17
Lớp:3
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1
TIS GOOD MORNING
2TẬP ĐỌC
3KỂ CHUYỆN
4TOÁN
5TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Buổi chiều
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH

/vc_column_text]

Tuần thứ:17
Lớp:4
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TIS GOOD MORNING
2TOÁN
3TẬP ĐỌC
4CHÍNH TẢ
5ĐẠO ĐỨC
Buổi chiều
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH

vc_column_text]

Tuần thứ:17
Lớp:5
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1
TIS GOOD MORNING
2TẬP ĐỌCTẬP ĐỌC – NHƯ
3TOÁNTOÁN – NHƯ
4CHÍNH TẢCHÍNH TẢ – NHƯ
5ĐỊA LÝĐỊA LÍ – HÂN
Buổi chiều
1ENGLISH
2ENGLISH
3MATH
4MATH
Tuần thứ:17
Lớp:6
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1- 1
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1CC
2ENGLISHFinish handouts
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1CC
2Speaking Test
3Speaking Test
4Speaking Test
5Speaking Test
Cấp độ B2 IELTS INTER 1
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2 IELTS INTER 2
1CC
2ENGLISH
GG Classroom: Write a report
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1CC
2ENGLISHReading: MCQ
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 2
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1MĨ THUẬT
2CÔNG NGHỆ
3NHẠC
Tuần thứ:17
Lớp:7
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1- 1
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1CC
2ENGLISHFinish handouts
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1CC
2Speaking Test
3Speaking Test
4Speaking Test
5Speaking Test
Cấp độ B2 IELTS INTER 1
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2 IELTS INTER 2
1CC
2ENGLISH
GG Classroom: Write a report
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1CC
2ENGLISHReading: MCQ
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 2
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1SỬHọc bài 14 phần I. II
2NHẠChọc bài kiểm tra HKI
3VẬT LÝHọc bài độ cao của âm và độ to của âm. Làm bài 12.3, 12.4, 12.5 trang 28 sách BT

Tuần thứ:17
Lớp:8
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1- 1
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1CC
2ENGLISHFinish handouts
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1CC
2Speaking Test
3Speaking Test
4Speaking Test
5Speaking Test
Cấp độ B2 IELTS INTER 1
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2 IELTS INTER 2
1CC
2ENGLISH
GG Classroom: Write a report
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1CC
2ENGLISHReading: MCQ
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 2
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1CÔNG NGHỆ
2SỬHọc bài 15 phần 2
3MĨ THUẬT

[/vc_column_text]

Tuần thứ:17
Lớp:9
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1- 1
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1CC
2ENGLISHFinish handouts
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1CC
2Speaking Test
3Speaking Test
4Speaking Test
5Speaking Test
Cấp độ B2 IELTS INTER 1
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2 IELTS INTER 2
1CC
2ENGLISH
GG Classroom: Write a report
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1CC
2ENGLISHReading: MCQ
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 2
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1VĂN
2CÔNG NGHỆ
3SỬ

[/vc_column_text]

Tuần thứ:17
Lớp:10
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1- 1
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1CC
2ENGLISHFinish handouts
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1CC
2Speaking Test
3Speaking Test
4Speaking Test
5Speaking Test
Cấp độ B2 IELTS INTER 1
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2 IELTS INTER 2
1CC
2ENGLISH
GG Classroom: Write a report
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1CC
2ENGLISHReading: MCQ
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 2
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1HOÁHọc số oxi hóa, học cân bằng, làm bài từ 11 đến 15 thầy cho để kiểm tra 15′
2ĐỊA
3ĐỊA
Tuần thứ:17
Lớp:11
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1- 1
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1CC
2ENGLISHFinish handouts
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1CC
2Speaking Test
3Speaking Test
4Speaking Test
5Speaking Test
Cấp độ B2 IELTS INTER 1
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2 IELTS INTER 2
1CC
2ENGLISH
GG Classroom: Write a report
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1CC
2ENGLISHReading: MCQ
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 2
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1ĐỊA
2HÓALàm ví dụ 2 trong vở.
3ANH VĂN

Tuần thứ:17
Lớp:12
Thứ, ngày:Thứ Hai, ngày 07 tháng 12 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1- 1
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1CC
2ENGLISHFinish handouts
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1CC
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1CC
2Speaking Test
3Speaking Test
4Speaking Test
5Speaking Test
Cấp độ B2 IELTS INTER 1
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2 IELTS INTER 2
1CC
2ENGLISH
GG Classroom: Write a report
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1CC
2ENGLISHReading: MCQ
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 2
1CC
2ENGLISHReading: Health topics
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1ANH VĂN
2ANH VĂN
3HÓA
_column_text]
[/vc_colum