Tuần thứ:27
Lớp:1
Thứ, ngày:Thứ ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
  HỌC SINH ĐI DÃ NGOẠI
Buổi chiều

 

Tuần thứ:27
Lớp:2
Thứ, ngày:Thứ ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1  HỌC SINH ĐI DÃ NGOẠI
2
3
4

 

Tuần thứ:27
Lớp:3
Thứ, ngày:Thứ ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
  HỌC SINH ĐI DÃ NGOẠI

 

Tuần thứ:27
Lớp:4
Thứ, ngày:Thứ ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
  HỌC SINH ĐI DÃ NGOẠI

 

Tuần thứ:27
Lớp:5
Thứ, ngày:Thứ ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
  HỌC SINH ĐI DÃ NGOẠI

 

Tuần thứ :27
Lớp:6
Thứ, ngày :Thứ Ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1ANH VĂN
2ANH VĂN
3TOÁNLàm bài 27,28,31,32, 35 trang 76,77
4TOÁN
5MĨ THUẬT
Buổi chiều
Cấp độ A1
1RCMs. Phuong – part 1, pg. 58
part 4, pg. 58 & part 10, pg. 59
2IC
3IC
Cấp độ A2
1EXTRA LEARNING
2RCEng – RC – Ms. Phuong – part 5, 7 pg, 59
3RC
Cấp độ B1A
1EXTRA LEARNING
2PHYSICS
3PHYSICS
Cấp độ B1B
1CHEMISTRY
2EXTRA LEARNING
3ICMr. Brian Frye – finish WB part 7A pg. 38
B2
1EXTRA LEARNING
2RC
3RC
C1
1RC
2IC
3EXTRA LEARNING

 

Tuần thứ :27
Lớp:7
Thứ, ngày :Thứ Ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2TOÁN
3ĐỊA
4ĐỊA
5SỬ
Buổi chiều
Cấp độ A1
1RCMs. Phuong – part 1, pg. 58
part 4, pg. 58 & part 10, pg. 59
2IC
3IC
Cấp độ A2
1EXTRA LEARNING
2RCEng – RC – Ms. Phuong – part 5, 7 pg, 59
3RC
Cấp độ B1A
1EXTRA LEARNING
2PHYSICS
3PHYSICS
Cấp độ B1B
1CHEMISTRY
2EXTRA LEARNING
3ICMr. Brian Frye – finish WB part 7A pg. 38
B2
1EXTRA LEARNING
2RC
3RC
C1
1RC
2IC
3EXTRA LEARNING

 

Tuần thứ :27
Lớp:8
Thứ, ngày :Thứ Ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1VĂN
2TOÁN
3TOÁN
4MĨ THUẬT
5ANH VĂN
Buổi chiều
Cấp độ A1
1RCMs. Phuong – part 1, pg. 58
part 4, pg. 58 & part 10, pg. 59
2IC
3IC
Cấp độ A2
1EXTRA LEARNING
2RCEng – RC – Ms. Phuong – part 5, 7 pg, 59
3RC
Cấp độ B1A
1EXTRA LEARNING
2PHYSICS
3PHYSICS
Cấp độ B1B
1CHEMISTRY
2EXTRA LEARNING
3ICMr. Brian Frye – finish WB part 7A pg. 38
B2
1EXTRA LEARNING
2RC
3RC
C1
1RC
2IC
3EXTRA LEARNING

 

Tuần thứ :27
Lớp:9
Thứ, ngày :Thứ Ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁNLàm bài 4 bằng cách lập hệ phương trình
2VĂNKiểm tra 15′: bài 4 trang 19; bài 5 trang 32
3VĂN
4ANH VĂN
5ĐỊA
Buổi chiều
Cấp độ A1
1RCMs. Phuong – part 1, pg. 58
part 4, pg. 58 & part 10, pg. 59
2IC
3IC
Cấp độ A2
1EXTRA LEARNING
2RCEng – RC – Ms. Phuong – part 5, 7 pg, 59
3RC
Cấp độ B1A
1EXTRA LEARNING
2PHYSICS
3PHYSICS
Cấp độ B1B
1CHEMISTRY
2EXTRA LEARNING
3ICMr. Brian Frye – finish WB part 7A pg. 38
B2
1EXTRA LEARNING
2RC
3RC
C1
1RC
2IC
3EXTRA LEARNING

 

Tuần thứ :27
Lớp:10
Thứ, ngày :Thứ Ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TỰ HỌC
2SINH HOẠT LỚP
3ANH VĂN
4TOÁN
5TOÁN
Buổi chiều
Cấp độ A1
1RCMs. Phuong – part 1, pg. 58
part 4, pg. 58 & part 10, pg. 59
2IC
3IC
Cấp độ A2
1EXTRA LEARNING
2RCEng – RC – Ms. Phuong – part 5, 7 pg, 59
3RC
Cấp độ B1A
1EXTRA LEARNING
2PHYSICS
3PHYSICS
Cấp độ B1B
1CHEMISTRY
2EXTRA LEARNING
3ICMr. Brian Frye – finish WB part 7A pg. 38
B2
1EXTRA LEARNING
2RC
3RC
C1
1RC
2IC
3EXTRA LEARNING

 

Tuần thứ :27
Lớp:11
Thứ, ngày :Thứ Ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TỰ HỌC
2SỬ
3TOÁN
4VĂN
5VĂN
Buổi chiều
Cấp độ A1
1RCMs. Phuong – part 1, pg. 58
part 4, pg. 58 & part 10, pg. 59
2IC
3IC
Cấp độ A2
1EXTRA LEARNING
2RCEng – RC – Ms. Phuong – part 5, 7 pg, 59
3RC
Cấp độ B1A
1EXTRA LEARNING
2PHYSICS
3PHYSICS
Cấp độ B1B
1CHEMISTRY
2EXTRA LEARNING
3ICMr. Brian Frye – finish WB part 7A pg. 38
B2
1EXTRA LEARNING
2RC
3RC
C1
1RC
2IC
3EXTRA LEARNING

 

Tuần thứ :27
Lớp:12
Thứ, ngày :Thứ Ba, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2TOÁN
3SỬ
4ANH VĂN
5ANH VĂN
Buổi chiều
Cấp độ A1
1RCMs. Phuong – part 1, pg. 58
part 4, pg. 58 & part 10, pg. 59
2IC
3IC
Cấp độ A2
1EXTRA LEARNING
2RCEng – RC – Ms. Phuong – part 5, 7 pg, 59
3RC
Cấp độ B1A
1EXTRA LEARNING
2PHYSICS
3PHYSICS
Cấp độ B1B
1CHEMISTRY
2EXTRA LEARNING
3ICMr. Brian Frye – finish WB part 7A pg. 38
B2
1EXTRA LEARNING
2RC
3RC
C1
1RC
2IC
3EXTRA LEARNING

n]

[/vc_colum