Tuần thứ:40
Lớp:1
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TẬP ĐỌC
2TẬP ĐỌC
3TIN HỌC
4RÈN TOÁN
Buổi chiều
1TOÁN
2THỦ CÔNG
3TẬP VIẾT
4SINH HOẠT
Tuần thứ:40
Lớp:2
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THI TOÁN
2THI TOÁN
3TẬP VIẾT
4TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Buổi chiều
1THỦ CÔNG
2TIN HỌC
3TIN HỌC
4SINH HOẠT
Tuần thứ:40
Lớp:3
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2TỰ NHIÊN XÃ HỘI
3RÈN TOÁN
4TẬP VIẾT
Buổi chiều
1RÈN TIẾNG VIỆT
2CHÍNH TẢ
3TẬP LÀM VĂN
4SINH HOẠT
Tuần thứ:40
Lớp:4
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THI TOÁN
2THI TOÁN
3TẬP LÀM VĂN
4TẬP LÀM VĂN
Buổi chiều
1TIN HỌC
2SINH HOẠT
3ĐỊA LÝ
4RÈN TOÁN
Tuần thứ:40
Lớp:5
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 03 tháng 7 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2CHÍNH TẢ
3TẬP LÀM VĂN
4
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Buổi chiều
1ÔN TẬP
2ĐẠO ĐỨC
3CHÍNH TẢ
4SINH HOẠT
Tuần thứ:40
Lớp:6
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1SHL
2THỂ DỤC
3THỂ DỤC
4ĐỊA
5TIN HỌC
Tuần thứ:40
Lớp:7
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THỂ DỤC
2ĐỊA
3ĐỊA
4CÔNG NGHỆ
5CÔNG NGHỆ
Tuần thứ:40
Lớp:8
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1HÓA
2HÓA
3TIN HỌC
4TIN HỌC
5
Tuần thứ:40
Lớp:9
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1ĐỊA
2TIN HỌC
3HÓA
4VĂN
5VĂN
Tuần thứ:40
Lớp:10
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TIN HỌC
2ĐỊA LÝ
3
4THỂ DỤC
5THỂ DỤC
Tuần thứ:40
Lớp:11
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1ĐỊA
2VĂN
3VĂN
4
5
Tuần thứ:40
Lớp:12
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 04 tháng 07 năm 2020
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1KT
2
3ĐỊA
4ĐỊA
5TỰ HỌC

n]

[/vc_colum