Tuần thứ:10
Lớp:1
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1HỌC VẦN
2HỌC VẦN
3SINH HOẠT
4THỂ DỤC
5THỂ DỤC
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B
1ENGLISH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 1
1ENGLISH
2GRAMMAR
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 2
1GRAMMAR
2ENGLISH
3MATH
4MATH
LEVEL 2B
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 3
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
Tuần thứ:10
Lớp:2
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2RÈN TOÁN
3TẬP ĐỌC
4TẬP LÀM VĂN
5SINH HOẠT
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B
1ENGLISH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 1
1ENGLISH
2GRAMMAR
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 2
1GRAMMAR
2ENGLISH
3MATH
4MATH
LEVEL 2B
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 3
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
Tuần thứ:10
Lớp:3
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2CHÍNH TẢ
3TẬP LÀM VĂN
4RÈN TIẾNG VIỆT
5SINH HOẠT
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B
1ENGLISH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 1
1ENGLISH
2GRAMMAR
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 2
1GRAMMAR
2ENGLISH
3MATH
4MATH
LEVEL 2B
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 3
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
Tuần thứ:10
Lớp:4
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2KHOA HỌC
3TẬP LÀM VĂN
4ĐỊA LÝ
5SINH HOẠT
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B
1ENGLISH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 1
1ENGLISH
2GRAMMAR
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 2
1GRAMMAR
2ENGLISH
3MATH
4MATH
LEVEL 2B
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 3
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
Tuần thứ:10
Lớp:5
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2THỂ DỤC
3THỂ DỤC
4ĐỊA LÝ
5SINH HOẠT
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B
1ENGLISH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 1
1ENGLISH
2GRAMMAR
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 2A – 2
1GRAMMAR
2ENGLISH
3MATH
4MATH
LEVEL 2B
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 3
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
Tuần thứ:10
Lớp:6
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THỂ DỤC
2THỂ DỤC
3VĂNXem bài từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
4VĂN
5SINH HOẠT LỚPLý: Ôn tập nội dung GV cho để kiểm tra
Buổi chiều
1TIN HỌC
2TIN HỌC
3TOÁN
4
Tuần thứ:10
Lớp:7
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1VĂN
2TỰ HỌC
3THỂ DỤC
4THỂ DỤC
5
Buổi chiều
1TOÁN
2TOÁN
3TIN HỌC
4
Tuần thứ:10
Lớp:8
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1SINHHọc bài 9, 10
2SINH
3KOOL SCIENCE
4TIN HỌCLàm bài thực hành
5TIN HỌC
Buổi chiều
1TOÁN
2CÔNG NGHỆChuẩn bị dụng cụ vẽ
3CÔNG NGHỆ
4
Tuần thứ:10
Lớp:9
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1VĂNHọc bài (vở ghi) và đặt câu trong SGK. Đọc văn bản ít nhất 2 lần bài Hoàng Lê Thống Nhất Trí
2VĂN
3SINHhọc bài 8
4SINH
5THỂ DỤC
Buổi chiều
1Yêu cầu giải hết bài tập câu 1, 2, 3, 4 trang 85, 86 SGK
2TOÁN
3TOÁN
4
Tuần thứ:10
Lớp:10
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1QUỐC PHÒNG
2QUỐC PHÒNG
3THỂ DỤC
4THỂ DỤC
5VĂNHọc bài 1, 2, 4, 6 trang 83. Soạn câu 2 SGK trang 84
Buổi chiều
1VĂN
2HÓAViết cấu hình E 20 nguyên tố đầu và xác định nguyên tố là kim loại phi kim hay khí hiếm
3ANH VĂNBài 1, 2 SGK trang 23
4
Tuần thứ:10
Lớp:11
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1NGHỀ
2NGHỀ
3TIN HỌC
4VĂNViết đoạn văn 200 chữ. Đọc kỹ văn bản văn tế NSCG. Soạn câu 2 trang 65
5VĂN
Buổi chiều
1ANH VĂNÔn từ vựng
2ANH VĂN
3HÓAÔn bài để kiểm tra
4
Tuần thứ:10
Lớp:12
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 20 tháng 9 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THỂ DỤC
2THỂ DỤC
3QUỐC PHÒNG
4QUỐC PHÒNG
5KOOL SCIENCE
Buổi chiều
1HÓAÔn tập chương 1, 2 chuẩn bị kiểm tra
2VĂNNhóm 1: Phân tích về Mỵ. Nhóm 2: Phân tích về A Phủ
3VĂN
4ANH VĂN