Tuần thứ:34
Lớp:1
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TIẾNG VIỆT
2TIẾNG VIỆT
3TIN HỌC
4TIN HỌC
Buổi chiều
1RÈN TOÁN
2THỂ DỤC
3TNXH
4TIẾNG VIỆT
Tuần thứ:34
Lớp:2
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1CHÍNH TẢ
2ĐẠO ĐỨC
3TOÁN
4TẬP ĐỌC
Buổi chiều
1RÈN TOÁN
2RÈN TIẾNG VIỆT
3THỂ DỤC
4RÈN TIẾNG VIỆT
Tuần thứ:34
Lớp:3
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2CHÍNH TẢ
3ĐẠO ĐỨC
4RÈN TOÁN
Buổi chiều
1AEROBIC
2AEROBIC
3MỸ THUẬT
4THỂ DỤC

/vc_column_text]

Tuần thứ:34
Lớp:4
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1LTVC
2LỊCH SỬ
3TOÁN
4KỂ CHUYỆN
Buổi chiều
1THỂ DỤC
2MỸ THUẬT
3AEROBIC
4AEROBIC

vc_column_text]

Tuần thứ:34
Lớp:5
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TIN HỌC
2TIN HỌC
3TẬP LÀM VĂN
4LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Buổi chiều
1TOÁN
2KHOA HỌC
3AEROBIC
4AEROBIC
Tuần thứ:34
Lớp:6
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
Chọn ra 5 câu hỏi trong phần ôn tập (iD2-Module 3) để thu âm và gửi qua email cho thầy Calum qua email calumdunlop@tis.edu.vn
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1BIOLOGY
2BIOLOGYReview Chapter 1,2,3,4,7 for final test Eng – make essay plan
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISHCheck GG Classroom for revision final test on 13/04/2021
2ENGLISHEng – parts 6,7 & Chapter 4 summary of Harry Potter
3PHYSICS
4PHYSICS
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1ANH VĂN
2ANH VĂN
3VĂN
Tuần thứ:34
Lớp:7
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
Chọn ra 5 câu hỏi trong phần ôn tập (iD2-Module 3) để thu âm và gửi qua email cho thầy Calum qua email calumdunlop@tis.edu.vn
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1BIOLOGY
2BIOLOGYReview Chapter 1,2,3,4,7 for final test Eng – make essay plan
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISHCheck GG Classroom for revision final test on 13/04/2021
2ENGLISHEng – parts 6,7 & Chapter 4 summary of Harry Potter
3PHYSICS
4PHYSICS
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1CÔNG NGHỆHọc dề cương để kiểm tra
2VĂNHọc phép liệt kê, kiểu liệt kê, công dụng dấu chấm phẩy, chấm lửng
3TOÁN

/vc_column_text]

Tuần thứ:34
Lớp:8
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
Chọn ra 5 câu hỏi trong phần ôn tập (iD2-Module 3) để thu âm và gửi qua email cho thầy Calum qua email calumdunlop@tis.edu.vn
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1BIOLOGY
2BIOLOGYReview Chapter 1,2,3,4,7 for final test Eng – make essay plan
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISHCheck GG Classroom for revision final test on 13/04/2021
2ENGLISHEng – parts 6,7 & Chapter 4 summary of Harry Potter
3PHYSICS
4PHYSICS
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1TOÁN
2TOÁN
3HOÁ

[/vc_column_text]

Tuần thứ:34
Lớp:9
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
Chọn ra 5 câu hỏi trong phần ôn tập (iD2-Module 3) để thu âm và gửi qua email cho thầy Calum qua email calumdunlop@tis.edu.vn
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1BIOLOGY
2BIOLOGYReview Chapter 1,2,3,4,7 for final test Eng – make essay plan
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISHCheck GG Classroom for revision final test on 13/04/2021
2ENGLISHEng – parts 6,7 & Chapter 4 summary of Harry Potter
3PHYSICS
4PHYSICS
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1SỬ
2HOÁÔn tập
3ANH VĂNÔn tập kiểm tra 15′

[/vc_column_text]

Tuần thứ:34
Lớp:10
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
Chọn ra 5 câu hỏi trong phần ôn tập (iD2-Module 3) để thu âm và gửi qua email cho thầy Calum qua email calumdunlop@tis.edu.vn
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1BIOLOGY
2BIOLOGYReview Chapter 1,2,3,4,7 for final test Eng – make essay plan
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISHCheck GG Classroom for revision final test on 13/04/2021
2ENGLISHEng – parts 6,7 & Chapter 4 summary of Harry Potter
3PHYSICS
4PHYSICS
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1TIN HỌC
2CÔNG NGHỆChuẩn bị bài thuyết trình
3SINH
Tuần thứ:34
Lớp:11
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
Chọn ra 5 câu hỏi trong phần ôn tập (iD2-Module 3) để thu âm và gửi qua email cho thầy Calum qua email calumdunlop@tis.edu.vn
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ A2
1BIOLOGY
2BIOLOGYReview Chapter 1,2,3,4,7 for final test Eng – make essay plan
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISHCheck GG Classroom for revision final test on 13/04/2021
2ENGLISHEng – parts 6,7 & Chapter 4 summary of Harry Potter
3PHYSICS
4PHYSICS
5ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
5ENGLISH
Buổi chiều
1SINHLàm trắc nghiệm
2SỬ
3TIN HỌC

Tuần thứ:34
Lớp:12
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 13 tháng 04 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1SỬ
2SỬ
3SINH
4SINH
5SINH HOẠT LỚP
Buổi chiều
1TỰ HỌC
2TIN HỌC
3SỬ
_column_text]
[/vc_colum