Tuần thứ: 9
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
LỚP 1.1 LỚP 1.2
Buổi sáng
8:00 – 8:35 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
8:40 – 9:15 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
9:35 – 10:10 TIẾNG VIỆT THƯ VIỆN
10:15 – 10:50 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
Buổi chiều
13:30 – 14:05 ENGLISH ENGLISH
14:10 – 14:45 ENGLISH ENGLISH
15:00 – 15:35 ENGLISH ENGLISH
15:40 – 16:15 ENGLISH ENGLISH

Tuần thứ: 9
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
LỚP 2.1 LỚP 2.2
Buổi sáng
8:00 – 8:35 THƯ VIỆN Tiếng Việt
8:40 – 9:15 Tiếng Việt Toán
9:35 – 10:10 Toán SHL
10:15 – 10:50 SHL THƯ VIỆN
Buổi chiều
13:30 – 14:05 ENGLISH ENGLISH
14:10 – 14:45 ENGLISH ENGLISH
15:00-15:35 ENGLISH ENGLISH
15:40 – 16:15 ENGLISH ENGLISH

vc_column_text]

Tuần thứ: 9
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00 – 8:35 THỂ DỤC
8:40 – 9:15 SINH HOẠT LỚP
9:35 – 10:10 TIN HỌC
10:15 – 10:50 TIN HỌC
Buổi chiều
13:30 – 14:05 ENGLISH
14:10 – 14:45 ENGLISH
15:00-15:35 ENGLISH
15:40 – 16:15 ENGLISH

Tuần thứ: 9
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00 – 8:35 Toán
8:40 – 9:15 THƯ VIỆN
9:35 – 10:10 THỂ DỤC
10:15 – 10:50 SHL
Buổi chiều
13:30 – 14:05 ENGLISH
14:10 – 14:45 ENGLISH
15:00-15:35 ENGLISH
15:40 – 16:15 ENGLISH

Tuần thứ: 9
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
LỚP 5.1 LỚP 5.2
Buổi sáng
8:00 – 8:35 TIN HỌC TOÁN
8:40 – 9:15 TIN HỌC THỂ DỤC
9:35 – 10:10 SHL ĐẠO ĐỨC
10:15 – 10:50 THỂ DỤC KHOA HỌC
Buổi chiều
13:30 – 14:05 ENGLISH ENGLISH
14:10 – 14:45 ENGLISH ENGLISH
15:00-15:35 ENGLISH ENGLISH
15:40 – 16:15 ENGLISH ENGLISH

Tuần thứ: 9
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25 VĂN
8:30 – 9:15 VĂN
9:30 – 10:15 NT
10:20 – 11:05 KHTN
11:10 – 11:55 SHL
Buổi chiều
13:30 – 14:15 TIN HỌC
14:20– 15:05 ANH VĂN
15:20 – 16:05 HĐTN
Tuần thứ: 9
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25 TỰ HỌC
8:30 – 9:15 KHTN
9:30 – 10:15 NT
10:20 – 11:05 VĂN
11:10 – 11:55 VĂN
Buổi chiều
13:30 – 14:15 ANH VĂN
14:20– 15:05 TIN
15:20 – 16:05 HĐTN\

Tuần thứ: 9
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25 NT
8:30 – 9:15 CÔNG NGHỆ Học bài
9:30 – 10:15 VĂN Viết đề văn cô giao
10:20 – 11:05 SINH
11:10 – 11:55 SINH
Buổi chiều
13:30 – 14:15 TOÁN
14:20– 15:05 TOÁN
15:20 – 16:05 CÔNG NGHỆ

Tuần thứ: 9
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25 CÔNG NGHỆ
8:30 – 9:15 SINH
9:30 – 10:15 SINH
10:20 – 11:05 VĂN
11:10 – 11:55 VĂN
Buổi chiều
13:30 – 14:15 TOÁN
14:20– 15:05 TOÁN
15:20 – 16:05 CÔNG NGHỆ

Tuần thứ: 9
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
LỚP 10A LỚP 10B
7:40 – 8:25 SINH ANH
8:30 – 9:15 SINH ANH
9:30 – 10:15 GDQP ĐỊA
10:20 – 11:05 ANH VĂN Làm bài kiểm tra 15p và làm bài tập Anh Văn ÂM NHẠC
11:10 – 11:55 ANH VĂN ÂM NHẠC
Buổi chiều
13:30 – 14:15 THỂ DỤC SHL
14:20– 15:05 TOÁN THỂ DỤC
15:20 – 16:05 TOÁN VĂN

Tuần thứ: 9
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25 VĂN
8:30 – 9:15 VĂN
9:30 – 10:15 ANH VĂN
10:20 – 11:05 SHL
11:10 – 11:55 TỰ HỌC
Buổi chiều
13:30 – 14:15 TOÁN
14:20– 15:05 TỰ HỌC
15:20 – 16:05 TIN

Tuần thứ: 9
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 09 năm 2022
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25 ĐỊA Làm đề cương kiểm tra 15p
8:30 – 9:15 ĐỊA
9:30 – 10:15 SHL
10:20 – 11:05 SINH
11:10 – 11:55 SINH
Buổi chiều
13:30 – 14:15 VĂN
14:20– 15:05 VĂN
15:20 – 16:05 THỂ DỤC