Tuần thứ:
Lớp: 1
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
LỚP 1.1 LỚP 1.2
Buổi sáng
8:00 – 8:35
8:40 – 9:15
9:35 – 10:10
10:15 – 10:50
Buổi chiều
13:30 – 14:05
14:10 – 14:45
15:00 – 15:35
15:40 – 16:15

Tuần thứ:
Lớp: 2
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
LỚP 2.1 LỚP 2.2
Buổi sáng
8:00 – 8:35
8:40 – 9:15
9:35 – 10:10
10:15 – 10:50
Buổi chiều
13:30 – 14:05
14:10 – 14:45
15:00 – 15:35
15:40 – 16:15

vc_column_text]

Tuần thứ:
Lớp: 3
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00 – 8:35
8:40 – 9:15
9:35 – 10:10
10:15 – 10:50
Buổi chiều
13:30 – 14:05
14:10 – 14:45
15:00-15:35
15:40 – 16:15

Tuần thứ:
Lớp: 4
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00 – 8:35
8:40 – 9:15
9:35 – 10:10
10:15 – 10:50
Buổi chiều
13:30 – 14:05
14:10 – 14:45
15:00-15:35
15:40 – 16:15

Tuần thứ:
Lớp: 5
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
LỚP 5.1 LỚP 5.2
Buổi sáng
8:00 – 8:35
8:40 – 9:15
9:35 – 10:10
10:15 – 10:50
Buổi chiều
13:30 – 14:05
14:10 – 14:45
15:00 – 15:35
15:40 – 16:15

Tuần thứ:
Lớp: 6
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25
8:30 – 9:15
9:30 – 10:15
10:20 – 11:05
11:10 – 11:55
Buổi chiều
13:30 – 14:15
14:20– 15:05
15:20 – 16:05
16:10-16:55
Tuần thứ:
Lớp: 7
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25
8:30 – 9:15
9:30 – 10:15
10:20 – 11:05
11:10 – 11:55
Buổi chiều
13:30 – 14:15
14:20– 15:05
15:20 – 16:05
16:10-16:55

Tuần thứ:
Lớp: 8
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25
8:30 – 9:15
9:30 – 10:15
10:20 – 11:05
11:10 – 11:55
Buổi chiều
13:30 – 14:15
14:20– 15:05
15:20 – 16:05
16:10-16:55

Tuần thứ:
Lớp: 9
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25
8:30 – 9:15
9:30 – 10:15
10:20 – 11:05
11:10 – 11:55
Buổi chiều
13:30 – 14:15
14:20– 15:05
15:20 – 16:05
16:10-16:55

Tuần thứ:
Lớp: 10
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
LỚP 10.1 LỚP 10.2
7:40 – 8:25
8:30 – 9:15
9:30 – 10:15
10:20 – 11:05
11:10 – 11:55
Buổi chiều
13:30 – 14:15
14:20– 15:05
15:20 – 16:05
16:10-16:55

Tuần thứ:
Lớp: 11
Thứ, ngày:
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
7:40 – 8:25
8:30 – 9:15
9:30 – 10:15
10:20 – 11:05
11:10 – 11:55
Buổi chiều
13:30 – 14:15
14:20– 15:05
15:20 – 16:05
16:10-16:55

Tuần thứ: 44
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 09 tháng 06 năm 2023
Tiết học Môn học Bài học Bài tập Bài học
Buổi sáng
KHỐI TỰ NHIÊN KHỐI XÃ HỘI
7:40 – 8:25 ANH ANH
8:30 – 9:15 ANH ANH
9:30 – 10:15 ANH ANH
10:20 – 11:05 TOÁN TOÁN
11:10 – 11:55 TOÁN TOÁN
Buổi chiều
KHỐI TỰ NHIÊN KHỐI XÃ HỘI
13:30 – 14:15 TỰ HỌC
GDCD
14:20– 15:05 TỰ HỌC GDCD
15:20 – 16:05 TỰ HỌC GDCD