Tuần thứ: 39
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 WRITTEN TEST
4 WRITTEN TEST
5 SELF STUDY
LEVEL 1B -1
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 ENGLISH
5 ENGLISH
Buổi chiều
1 TOÁN
2 CHÍNH TẢ
3 CHÍNH TẢ
4 TẬP VIẾT
Tuần thứ: 39
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 WRITTEN TEST
4 WRITTEN TEST
5 SELF STUDY
LEVEL 1B -1
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 ENGLISH
5 ENGLISH
LEVEL 1B -2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 GRAMMAR
4 SPEAKING TEST
5 SPEAKING TEST
Buổi chiều
1 TẬP LÀM VĂN
2 RÈN TIẾNG VIỆT
3 TOÁN
4 TOÁN
Tuần thứ: 39
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 WRITTEN TEST
4 WRITTEN TEST
5 SELF STUDY
LEVEL 1B -1
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 ENGLISH
5 ENGLISH
LEVEL 1B -2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 GRAMMAR
4 SPEAKING TEST
5 SPEAKING TEST
LEVEL 2A
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 SPEAKING TEST
4 SPEAKING TEST
5 SPEAKING TEST
Buổi chiều
1 TOÁN
2 RÈN TOÁN
3 TOÁN
4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tuần thứ: 39
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
LEVEL 1B -1
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 ENGLISH
5 ENGLISH
LEVEL 1B -2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 GRAMMAR
4 SPEAKING TEST
5 SPEAKING TEST
LEVEL 2A
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 SPEAKING TEST
4 SPEAKING TEST
5 SPEAKING TEST
LEVEL 2B
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 ENGLISH
5 ENGLISH
Buổi chiều
1 TẬP ĐỌC
2 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
3 ĐẠO ĐỨC
4 KHOA HỌC
Tuần thứ: 39
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 WRITTEN TEST
4 WRITTEN TEST
5 SELF STUDY
LEVEL 1B -1
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 ENGLISH
5 ENGLISH
LEVEL 1B -2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 GRAMMAR
4 SPEAKING TEST
5 SPEAKING TEST
LEVEL 2A
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 SPEAKING TEST
4 SPEAKING TEST
5 SPEAKING TEST
LEVEL 2B
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 ENGLISH
5 ENGLISH
LEVEL 3
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 WRITTEN TEST
5 WRITTEN TEST
LEVEL 3+
1 SPEAKING TEST
2 SPEAKING TEST
3 SPEAKING TEST
4 WRITTEN TEST
5 WRITTEN TEST
Buổi chiều
1 TIN HỌC
2 TIN HỌC
3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
4 KỂ CHUYỆN
Tuần thứ: 39
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN
2 TOÁN
3 NHẠC Chọn bài hát bất kỳ
4 SINH Học hết đề cương
5 SINH
Buổi chiều
1
THI TOÁN
Ôn bài hình và số
2
3
THI TIẾNG ANH
Ôn tập
4
Tuần thứ: 39
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
THI TOÁN
2 Ôn đề cương
3
4
THI TIẾNG ANH
Ôn đề cương
5
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 ANH VĂN
3 MỸ THUẬT
4
Tuần thứ: 39
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TIN HỌC
2 NHẠC
3 SINH
4 GDCD
5 SINH HOẠT LỚP
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 TOÁN
3 TOÁN
4
Tuần thứ: 39
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 SINH
2 SINH
3 GDCD
4 VĂN
5 VĂN
Buổi chiều
1 TOÁN
2 MỸ THUẬT
3 TỰ HỌC
4
Tuần thứ: 39
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 SINH
2 VĂN
3 VĂN
4 TOÁN
5 TOÁN
Buổi chiều
1
THI TOÁN
2
3
THI TIẾNG ANH
4
Tuần thứ: 39
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
THI TOÁN
2 Học hết đề cương
3
4
THI TIẾNG ANH
Ôn tập đề cương
5
Buổi chiều
1 HÓA
2 HÓA
3 ANH VĂN
4
Tuần thứ: 39
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Năm, ngày 25 tháng 4 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN
2 TOÁN
3 SINH
4 VĂN
5 VĂN
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 ANH VĂN
3 HÓA
4