Tuần thứ:38
Lớp:1
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Thời gianMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
8:30-9:45
TOÁN + TIẾNG VIỆT
Buổi chiều
NGHỈ
Tuần thứ:38
Lớp:2
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Thời gianMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
8:30-9:45
TOÁN + TIẾNG VIỆT
Buổi chiều
NGHỈ

vc_column_text]

Tuần thứ:38
Lớp:3
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Thời gianMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
8:30-9:45
TOÁN + TIẾNG VIỆT
Buổi chiều
NGHỈ

/vc_column_text]

Tuần thứ:38
Lớp:4
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Thời gianMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
8:30-9:45
TOÁN + LỊCH SỬ
Buổi chiều
NGHỈ

vc_column_text]

Tuần thứ:38
Lớp:5
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Thời gianMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
8:30-9:45
TOÁN + TIẾNG VIỆT
Buổi chiều
NGHỈ
Tuần thứ:38
Lớp:6
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Buổi chiều
1
NGHỈ
2
3
Tuần thứ:38
Lớp:7
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Buổi chiều
1
NGHỈ
2
3

/vc_column_text]

Tuần thứ:38
Lớp:8
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Buổi chiều
1
NGHỈ
2
3

[/vc_column_text]

Tuần thứ:38
Lớp:9
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Buổi chiều
1
NGHỈ
2
3

[/vc_column_text]

Tuần thứ:38
Lớp:10
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Buổi chiều
1
NGHỈ
2
3
Tuần thứ:38
Lớp:11
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Cấp độ A1- 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A1-2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ A2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1A
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B1B
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ B2
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Cấp độ C1 IELTS UPPER 1
1ENGLISH
2ENGLISH
3ENGLISH
4ENGLISH
Buổi chiều
1
NGHỈ
2
3

Tuần thứ:38
Lớp:12
Thứ, ngày:Thứ Ba, ngày 11 tháng 05 năm 2021
Tiết họcKhối Tự nhiênBài họcKhối Xã hộiBài học
Buổi sáng
1HÓALỊCH SỬ
2HÓALỊCH SỬ
3HÓALỊCH SỬ
4TỰ HỌCTỰ HỌC
Buổi chiều
1SINHĐỊA
2SINHĐỊA
3SINHĐỊA
_column_text]
[/vc_colum