Tuần thứ: 11
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
GRADE 1.1 GRADE 1.2
Buổi sáng
8:30 – 9:05 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
9:20 – 9:55 TIẾNG VIỆT TIẾNG VIỆT
Buổi chiều
14:00 – 14:35 ENGLISH ENGLISH
14:50 – 15:25 ENGLISH ENGLISH
15:40-16:15 MATH ENGLISH

/vc_column_text]

Tuần thứ: 11
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài tập
Buổi sáng
8:30 – 9:05 TIẾNG VIỆT
9:20 – 9:55 TIẾNG VIỆT
Buổi chiều
14:00 – 14:35 ENGLISH
14:50 – 15:25 ENGLISH
15:40-16:15 ENGLISH

vc_column_text]

Tuần thứ: 11
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài tập
Buổi sáng
8:30 – 9:05 TOÁN
9:20 – 9:55 TLV
10:10 – 10:45 SINH HOẠT LỚP
Buổi chiều
14:00 – 14:35 ENGLISH
14:50 – 15:25 ENGLISH
15:40-16:15 ENGLISH

/vc_column_text]

Tuần thứ: 11
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
GRADE 4.1 GRADE 4.2
Buổi sáng
8:30 – 9:05 TOÁN TOÁN
9:20 – 9:55 TLV CHÍNH TẢ
10:10 – 10:45 SINH HOẠT LỚP SINH HOẠT LỚP
Buổi chiều
14:00 – 14:35 ENGLISH ENGLISH
14:50 – 15:25 ENGLISH ENGLISH
15:40-16:15 MATH ENGLISH

vc_column_text]

Tuần thứ: 11
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài tập
Buổi sáng
8:30 – 9:05 TOÁN
9:20 – 9:55 LỊCH SỬ
10:10 – 10:45 SINH HOẠT LỚP
Buổi chiều
14:00 – 14:35 ENGLISH
14:50 – 15:25 ENGLISH
15:40-16:15 ENGLISH

/vc_column_text]

Tuần thứ: 11
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45 TOÁN
8:55 -9:40 TOÁN
9:55-10:40 VĂN
10:50-11:35 VĂN
Tuần thứ: 11
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45 VĂN
8:55 -9:40 VĂN
9:55-10:40 ĐỊA
10:50-11:35 ĐỊA

/vc_column_text]

Tuần thứ: 11
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45 HÓA
làm bài tập cô giao
8:55 -9:40 HÓA
9:55-10:40 TOÁN
10:50-11:35 NHẠC

[/vc_column_text]

Tuần thứ: 11
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45 ĐỊA
8:55 -9:40 ĐỊA
9:55-10:40 VĂN ôn bài để kt viết
10:50-11:35 TOÁN

[/vc_column_text]

Tuần thứ: 11
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45 TOÁN ôn bài cũ
8:55 -9:40 ANH làm homework trong blackboard cô giao + học vocab unit 4
9:55-10:40 ĐỊA học bài 11 và 12 để kt 15phút
10:50-11:35 làm bài 4,5
Tuần thứ: 11
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45 ANH VĂN học từ mới
8:55 -9:40 TOÁN
9:55-10:40 TOÁN
10:50-11:35 ĐỊA

Tuần thứ: 11
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
8:00-8:45 VĂN
học thân bài 1,3,4,5
8:55 -9:40 VĂN
9:55-10:40 ANH
ktra 15p
10:50-11:35 ANH
_column_text]
[/vc_colum