Tuần thứ: 40
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3
Tuần thứ: 40
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3

vc_column_text]

Tuần thứ: 40
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3

/vc_column_text]

Tuần thứ: 40
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3

vc_column_text]

Tuần thứ: 40
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3
Tuần thứ: 40
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3
Tuần thứ: 40
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3

/vc_column_text]

Tuần thứ: 40
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3

[/vc_column_text]

Tuần thứ: 40
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3

[/vc_column_text]

Tuần thứ: 40
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3
Tuần thứ: 40
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 29 tháng 5 năm 2021
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
NGHỈ HỌC
2
3
4
Buổi chiều
1
2
3

Tuần thứ: 45
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Bảy, ngày 02 tháng 7 năm 2021
Tiết học Grade 12 TN, tiếng anh khôi D và môn chung Grade 12 XH và không thi tiếng Anh khối D Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN
2 TOÁN
3 SINH ĐỊA
4 SINH ĐỊA
Buổi chiều
1
2
3
_column_text]
[/vc_colum