Tuần thứ:41
Lớp:1
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TẬP ĐỌC
2KỂ CHUYỆN
3TIN HỌC
4TIN HỌC
5SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
Tuần thứ:41
Lớp:2
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TIN HỌC
2TIN HỌC
3TOÁN
4TỰ NHIÊN XÃ HỘI
5SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -2
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
Tuần thứ:41
Lớp:3
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THỂ DỤC
2THỂ DỤC
3TẬP LÀM VĂN
4RÈN TIẾNG VIỆT
5SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -2
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 2A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3MATH
4MATH
Tuần thứ:41
Lớp:4
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1
THI KHOA HỌC
2
3TOÁN
4TẬP LÀM VĂN
5SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -2
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 2A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3MATH
4MATH
LEVEL 2B
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
Tuần thứ:41
Lớp:5
Thứ, ngày:Thứ Sáu, ngày 10 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1
THI KHOA HỌC
2
3THỂ DỤC
4THỂ DỤC
5SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -1
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3ENGLISH
4ENGLISH
LEVEL 1B -2
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4GRAMMAR
LEVEL 2A
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3MATH
4MATH
LEVEL 2B
1MATH
2MATH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 3
1ENGLISH
2ENGLISH
3GRAMMAR
4SELF STUDY
LEVEL 3+
1GRAMMAR
2GRAMMAR
3SELF STUDY
4SELF STUDY
Tuần thứ:41
Lớp:6
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TỰ HỌC
2VĂN
3SINH HOẠT LỚP
4TIN HỌC
5TIN HỌC
Buổi chiều
1
2
3
4
Tuần thứ:41
Lớp:7
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THỂ DỤC
2THỂ DỤC
3SINH HOẠT LỚP
4ANH VĂN
5ANH VĂN
Buổi chiều
1
2
3
4
Tuần thứ:41
Lớp:8
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THỂ DỤC
2THỂ DỤC
3CÔNG NGHỆ
4
5VĂN
Buổi chiều
1
2
3
4
Tuần thứ:41
Lớp:9
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1VĂN
2VĂN
3THỂ DỤC
4THỂ DỤC
5
Buổi chiều
1
2
3
4
Tuần thứ:41
Lớp:10
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1THỂ DỤC
2THỂ DỤC
3
4
5TOÁN
Buổi chiều
1
2
3
4
Tuần thứ:41
Lớp:11
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TIN HỌC
2NGHỀ
3TOÁN
4VĂN
5VĂN
Buổi chiều
1
2
3
4
Tuần thứ:41
Lớp:12
Thứ, ngày:Thứ Bảy, ngày 11 tháng 5 năm 2019
Tiết họcMôn họcBài họcBài tập
Buổi sáng
1TOÁN
2TOÁN
3THỂ DỤC
4THỂ DỤC
5KỸ THUẬT
Buổi chiều
1
2
3
4