Tin Tức

02/02/2020

Quyết định Thành lập Ban chỉ đạo Trường Quốc Tế TIS về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra

———————

HIỆU TRƯỞNG

 • Căn cứ Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;
 • Căn cứ QĐ số 260/BGDDT ngày 30/1/2020 về việc triển khai các hoạt động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona;
 • Xét đề nghị của Ban Y tế Nhà Trường.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo Trường Quốc Tế TIS về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

 1. Ts. Lê Đức Ánh, Hiệu Trưởng, Trưởng Ban, phụ trách chỉ đạo chung,
 2. Ths. Brian Lê, Giám Đốc Điều Hành, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp công tác phòng chống dịch bệnh,
 3. Ths. Tống Đức Thắng, Phó Hiệu Trưởng, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, đại diện TIS làm việc với các Cơ quan quản lý nhà nước liên quan.
 4. Các thành viên:

– Ông Vũ Bá Thuấn, Trưởng Ban Thông tin và Truyền thông.

– Bà Nguyễn Anh Quyên, Trưởng Ban Hành Chánh Nhân sự.

– Bà Huỳnh My Pha, Trưởng Ban DVHT & Phòng Y tế.

– Ông Lao Anh Tuấn, Bếp Trưởng.

– Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng quản nhiệm Trung học.

– Ông Lưu Lê Minh Trung, Trưởng Khối Tiểu Học.

– Ông Nguyễn Tiến Dũng, Ban Nội Trú Nam.

– Bà Nguyễn Thị Mỹ Nương, Ban nội trú Nữ.

– Bà Hoàng Thị Thanh Hằng, Trưởng Ban đại diện CMHS.

– Bà Nguyễn Bích Hường, Phó Ban đại diện CMHS.

 1. Ban Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo

 1. Giúp Hiệu Trưởng Nhà trường:
 • Chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, thuộc Trường Quốc Tế TIS, các tổ chức có liên quan và địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trong phạm vi nhà trường.
 • Chỉ đạo việc phối hợp giữa các Phòng ban TIS với các cơ quan của Sở GD&ĐT TP.HCM, Phòng GD&ĐT Quận Phú Nhuận, UBND các cấp, các cơ quan quản lý và phòng chống dịch bệnh ngành y tế nhằm huy động nguồn lực tham gia và hỗ trợ thực hiện kế hoạch khẩn cấp của Bộ Y tế phòng, chống dịch bệnh này.
 1. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổ chức thực hiện; đôn đốc các Phòng Ban, các cá nhân và học sinh có liên quan thực hiện các chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.
 2. Hàng ngày báo cáo Hiệu Trưởng, các cấp có thẩm quyền về tình hình dịch bệnh.

Điều 3. Chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo

 • Các thành viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban chỉ đạo chịu trách nhiệm trước Nhà Trường và phân công các thành viên thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
 • Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Nhà Trường trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách Nhà trường bảo đảm, được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Ban Y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, ban hành. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 6. Các Phòng Ban TIS và các thành viên của Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

 

–       Như trên;

–       Các cơ quan quản lý (bc);

–       Lưu VP.

HIỆU TRƯỞNG

Ts. LÊ ĐỨC ÁNH

 

TIN TỨC TIS, Uncategorized
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.