02/12/2022

Lịch kiểm tra học kỳ I 2022 – 2023

LỊCH KIỂM TRA KHỐI TRUNG HỌC
HỌC KỲ 1  -  NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra Buổi Môn thi Lớp Thời lượng Thời gian Phòng thi Giám thị
TUẦN 20: 12/12 - 17/12/2022
Thứ ba 13/12/2022 Sáng Văn  12 120 phút 7:45 - 9:45 Thư viện
Địa lý 50 phút 10:15 - 11:05
Văn 11 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Địa lý 45 phút 9:45 - 10:30
Thứ năm 15/12/2022 Chiều Văn 10.1 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
Văn 10.2 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Thứ bảy 17/12/2022 Sáng Anh 12 60 phút 7:45 - 8:45 Thư viện
50 phút 9:30 - 10:20
Anh 11 60 phút 7:45 - 8:45 Hội trường
45 phút 9:30 - 10:15
TUẦN 21: 19/12 - 24/12/2022
Thứ ba 20/12/2022 Sáng Toán 12 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 50 phút 9:45 - 10:35
Toán 11 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Thứ năm 22/12/2022 Chiều Anh 10.1 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
45 phút 15:30 - 16:15
Anh 10.2 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Địa lý 45 phút 15:30 - 16:15
TUẦN 22: 26/12 - 31/12/2022
Thứ ba 27/12/2022 Sáng Hóa 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
Sử 50 phút 9:30 - 10:20
Hóa 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:30 - 10:15
Thứ Tư 28/12/2022 Hóa 10.1
Sinh
Sử
GDCD
Thứ năm 22/12/2022 Chiều Anh 10.1 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
45 phút 15:30 - 16:15
Anh 10.2 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Địa lý 45 phút 15:30 - 16:15
             
Thứ sáu 23/12/2022 Sáng Toán 9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Toán 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Chiều Toán 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Toán 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
TUẦN 22: 26/12 - 31/12/2022
Thứ hai 26/12/2022 Chiều Địa lý 9 45 phút 14:00 - 14:45 Hội trường
Địa lý 8 45 phút 14:00 - 14:45 Thư viện
KHTN 7 60 phút 15:20 - 16:20  Thư viện
KHTN 6 60 phút 15:20 - 16:20  Hội trường
             
Thứ ba 27/12/2022 Sáng Hóa 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
Sử 50 phút 9:30 - 10:20
Hóa 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:30 - 10:15
             
Thứ tư 28/12/2022 Sáng Hóa 9 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:00 - 9:45
Hóa 8 45 phút 7:45 - 8:30 Thư viện
Sử 45 phút 9:00 - 9:45
 
Thứ năm 29/12/2022 Chiều Hóa 10.1 45 phút 14:00 - 14:45 Hội trường
Sinh 45 phút 15:20 - 16:05
Sử 10.2 45 phút 14:00 - 14:45 Thư viện
GDCD 45 phút 15:20 - 16:05
             
Thứ bảy 31/12/2022 Sáng GDCD 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
GDCD 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Toán 10.1 90 phút 9:00 - 10:30 Hội trường
Toán  10.2 90 phút 9:00 - 10:30 Thư viện
LỊCH KIỂM TRA KHỐI THCS
HỌC KỲ 1  -  NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra Buổi Môn thi Lớp Thời lượng Thời gian Phòng thi
TUẦN 21: 19/12 - 24/12/2022
Thứ hai 19/12/2022 Sáng Văn  9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Văn 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Chiều Văn 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Văn 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
Thứ tư 21/12/2022 Sáng Anh 9 60 phút 7:45 - 8:45 Hội trường
45 phút 9:15 - 10:00
Anh 8 60 phút 7:45 - 8:45 Thư viện
45 phút 9:15 - 10:00
Chiều Anh 7 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Sử & Địa 60 phút 15:30 - 16:30
Anh 6 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
Sử & Địa 60 phút 15:30 - 16:30
Thứ sáu 23/12/2022 Sáng Toán 9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Toán 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Chiều Toán 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Toán 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
TUẦN 22: 26/12 - 31/12/2022
Thứ hai 26/12/2022 Chiều Địa lý 9 45 phút 14:00 - 14:45 Hội trường
Địa lý 8 45 phút 14:00 - 14:45 Thư viện
KHTN 7 60 phút 15:20 - 16:20  Thư viện
KHTN 6 60 phút 15:20 - 16:20  Hội trường
Thứ tư 28/12/2022 Sáng Hóa 9 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:00 - 9:45
Hóa 8 45 phút 7:45 - 8:30 Thư viện
Sử 45 phút 9:00 - 9:45
LỊCH KIỂM TRA KHỐI THPT
HỌC KỲ 1  -  NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra Buổi Môn thi Lớp Thời lượng Thời gian Phòng thi
TUẦN 20: 12/12 - 17/12/2022
Thứ ba 13/12/2022 Sáng Văn  12 120 phút 7:45 - 9:45 Thư viện
Địa lý 50 phút 10:15 - 11:05
Văn 11 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Địa lý 45 phút 9:45 - 10:30
Thứ năm 15/12/2022 Chiều Văn 10.1 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
Văn 10.2 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Thứ bảy 17/12/2022 Sáng Anh 12 60 phút 7:45 - 8:45 Thư viện
50 phút 9:30 - 10:20
Anh 11 60 phút 7:45 - 8:45 Hội trường
45 phút 9:30 - 10:15
TUẦN 21: 19/12 - 24/12/2022
Thứ hai 19/12/2022 Sáng Văn  9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Văn 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Chiều Văn 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Văn 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
Thứ ba 20/12/2022 Sáng Toán 12 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 50 phút 9:45 - 10:35
Toán 11 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Thứ tư 21/12/2022 Sáng Anh 9 60 phút 7:45 - 8:45 Hội trường
45 phút 9:15 - 10:00
Anh 8 60 phút 7:45 - 8:45 Thư viện
45 phút 9:15 - 10:00
Chiều Anh 7 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Sử & Địa 60 phút 15:30 - 16:30
Anh 6 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
Sử & Địa 60 phút 15:30 - 16:30
Thứ năm 22/12/2022 Chiều Anh 10.1 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
45 phút 15:30 - 16:15
Anh 10.2 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Địa lý 45 phút 15:30 - 16:15
Thứ sáu 23/12/2022 Sáng Toán 9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Toán 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Chiều Toán 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Toán 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
TUẦN 22: 26/12 - 31/12/2022
Thứ ba 27/12/2022 Sáng Hóa 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
Sử 50 phút 9:30 - 10:20
Hóa 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:30 - 10:15
Thứ Tư 28/12/2022 Chiều Hóa 10.1 45 phút 14:00 - 14:45 Hội trường
Sinh 45 phút 15:20 - 16:05
Sử 10.2 45 phút 14:00 - 14:45 Thư viện
GDCD 45 phút 15:20 - 16:05
           
Thứ Sáu 30/12/2022 Sáng GDCD 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
GDCD 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Toán 10.1 90 phút 9:00 - 10:30 Hội trường
Toán  10.2 90 phút 9:00 - 10:30 Thư viện
TIN TỨC TIS
About Trường Quốc Tế
Hệ thống giáo dục phổ thông quốc tế TIS ( The International School ) theo đuổi tầm nhìn trở thành giải pháp hiệu quả cho mối quan hệ của phụ huynh và học sinh; là môi trường phát triển vững chắc cho học sinh cả về học vấn, năng khiếu và tính cách, phẩm chất. TIS làm điều này thông qua sự kết hợp hài hòa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế, với phương pháp giáo dục cá thể hóa (Personalized Education) giúp các em sẵn sàng đương đầu với thử thách của cuộc sống cũng như thành công ở những bậc học cao hơn, đồng thời vẫn gìn giữ những giá trị văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.