Lịch kiểm tra học kỳ 1 THCS & THPT

LỊCH KIỂM TRA KHỐI TRUNG HỌC
HỌC KỲ 1  -  NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra Buổi Môn thi Lớp Thời lượng Thời gian Phòng thi Giám thị
TUẦN 20: 12/12 - 17/12/2022
Thứ ba 13/12/2022 Sáng Văn  12 120 phút 7:45 - 9:45 Thư viện
Địa lý 50 phút 10:15 - 11:05
Văn 11 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Địa lý 45 phút 9:45 - 10:30
Thứ năm 15/12/2022 Chiều Văn 10.1 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
Văn 10.2 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Thứ bảy 17/12/2022 Sáng Anh 12 60 phút 7:45 - 8:45 Thư viện
50 phút 9:30 - 10:20
Anh 11 60 phút 7:45 - 8:45 Hội trường
45 phút 9:30 - 10:15
TUẦN 21: 19/12 - 24/12/2022
Thứ ba 20/12/2022 Sáng Toán 12 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 50 phút 9:45 - 10:35
Toán 11 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Thứ năm 22/12/2022 Chiều Anh 10.1 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
45 phút 15:30 - 16:15
Anh 10.2 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Địa lý 45 phút 15:30 - 16:15
TUẦN 22: 26/12 - 31/12/2022
Thứ ba 27/12/2022 Sáng Hóa 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
Sử 50 phút 9:30 - 10:20
Hóa 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:30 - 10:15
Thứ Tư 28/12/2022 Hóa 10.1
Sinh
Sử
GDCD
Thứ năm 22/12/2022 Chiều Anh 10.1 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
45 phút 15:30 - 16:15
Anh 10.2 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Địa lý 45 phút 15:30 - 16:15
             
Thứ sáu 23/12/2022 Sáng Toán 9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Toán 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Chiều Toán 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Toán 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
TUẦN 22: 26/12 - 31/12/2022
Thứ hai 26/12/2022 Chiều Địa lý 9 45 phút 14:00 - 14:45 Hội trường
Địa lý 8 45 phút 14:00 - 14:45 Thư viện
KHTN 7 60 phút 15:20 - 16:20  Thư viện
KHTN 6 60 phút 15:20 - 16:20  Hội trường
             
Thứ ba 27/12/2022 Sáng Hóa 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
Sử 50 phút 9:30 - 10:20
Hóa 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:30 - 10:15
             
Thứ tư 28/12/2022 Sáng Hóa 9 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:00 - 9:45
Hóa 8 45 phút 7:45 - 8:30 Thư viện
Sử 45 phút 9:00 - 9:45
 
Thứ năm 29/12/2022 Chiều Hóa 10.1 45 phút 14:00 - 14:45 Hội trường
Sinh 45 phút 15:20 - 16:05
Sử 10.2 45 phút 14:00 - 14:45 Thư viện
GDCD 45 phút 15:20 - 16:05
             
Thứ bảy 31/12/2022 Sáng GDCD 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
GDCD 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Toán 10.1 90 phút 9:00 - 10:30 Hội trường
Toán  10.2 90 phút 9:00 - 10:30 Thư viện
LỊCH KIỂM TRA KHỐI THCS
HỌC KỲ 1  -  NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra Buổi Môn thi Lớp Thời lượng Thời gian Phòng thi
TUẦN 21: 19/12 - 24/12/2022
Thứ hai 19/12/2022 Sáng Văn  9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Văn 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Chiều Văn 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Văn 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
Thứ tư 21/12/2022 Sáng Anh 9 60 phút 7:45 - 8:45 Hội trường
45 phút 9:15 - 10:00
Anh 8 60 phút 7:45 - 8:45 Thư viện
45 phút 9:15 - 10:00
Chiều Anh 7 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Sử & Địa 60 phút 15:30 - 16:30
Anh 6 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
Sử & Địa 60 phút 15:30 - 16:30
Thứ sáu 23/12/2022 Sáng Toán 9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Toán 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Chiều Toán 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Toán 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
TUẦN 22: 26/12 - 31/12/2022
Thứ hai 26/12/2022 Chiều Địa lý 9 45 phút 14:00 - 14:45 Hội trường
Địa lý 8 45 phút 14:00 - 14:45 Thư viện
KHTN 7 60 phút 15:20 - 16:20  Thư viện
KHTN 6 60 phút 15:20 - 16:20  Hội trường
Thứ tư 28/12/2022 Sáng Hóa 9 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:00 - 9:45
Hóa 8 45 phút 7:45 - 8:30 Thư viện
Sử 45 phút 9:00 - 9:45
LỊCH KIỂM TRA KHỐI THPT
HỌC KỲ 1  -  NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra Buổi Môn thi Lớp Thời lượng Thời gian Phòng thi
TUẦN 20: 12/12 - 17/12/2022
Thứ ba 13/12/2022 Sáng Văn  12 120 phút 7:45 - 9:45 Thư viện
Địa lý 50 phút 10:15 - 11:05
Văn 11 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Địa lý 45 phút 9:45 - 10:30
Thứ năm 15/12/2022 Chiều Văn 10.1 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
Văn 10.2 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Thứ bảy 17/12/2022 Sáng Anh 12 60 phút 7:45 - 8:45 Thư viện
50 phút 9:30 - 10:20
Anh 11 60 phút 7:45 - 8:45 Hội trường
45 phút 9:30 - 10:15
TUẦN 21: 19/12 - 24/12/2022
Thứ hai 19/12/2022 Sáng Văn  9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Văn 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Chiều Văn 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Văn 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
Thứ ba 20/12/2022 Sáng Toán 12 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 50 phút 9:45 - 10:35
Toán 11 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Thứ tư 21/12/2022 Sáng Anh 9 60 phút 7:45 - 8:45 Hội trường
45 phút 9:15 - 10:00
Anh 8 60 phút 7:45 - 8:45 Thư viện
45 phút 9:15 - 10:00
Chiều Anh 7 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Sử & Địa 60 phút 15:30 - 16:30
Anh 6 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
Sử & Địa 60 phút 15:30 - 16:30
Thứ năm 22/12/2022 Chiều Anh 10.1 60 phút 14:00 - 15:00 Hội trường
45 phút 15:30 - 16:15
Anh 10.2 60 phút 14:00 - 15:00 Thư viện
Địa lý 45 phút 15:30 - 16:15
Thứ sáu 23/12/2022 Sáng Toán 9 90 phút 7:45 - 9:15 Hội trường
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Toán 8 90 phút 7:45 - 9:15 Thư viện
Sinh 45 phút 9:45 - 10:30
Chiều Toán 7 90 phút 14:00 - 15:30 Thư viện
Toán 6 90 phút 14:00 - 15:30 Hội trường
TUẦN 22: 26/12 - 31/12/2022
Thứ ba 27/12/2022 Sáng Hóa 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
Sử 50 phút 9:30 - 10:20
Hóa 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Sử 45 phút 9:30 - 10:15
Thứ Tư 28/12/2022 Chiều Hóa 10.1 45 phút 14:00 - 14:45 Hội trường
Sinh 45 phút 15:20 - 16:05
Sử 10.2 45 phút 14:00 - 14:45 Thư viện
GDCD 45 phút 15:20 - 16:05
           
Thứ Sáu 30/12/2022 Sáng GDCD 12 50 phút 7:45 - 8:35 Thư viện
GDCD 11 45 phút 7:45 - 8:30 Hội trường
Toán 10.1 90 phút 9:00 - 10:30 Hội trường
Toán  10.2 90 phút 9:00 - 10:30 Thư viện