SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 HỌC VẦN
3 HỌC VẦN
4 TẬP VIẾT
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1A2
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018 

Tuần thứ: 15
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TOÁN
3 TẬP ĐỌC
4 TẬP ĐỌC
5 KỂ CHUYỆN
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1A2
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 MEMRISE
4 TỰ HỌC

Năm học 2017-2018SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

 

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TOÁN
3 TẬP ĐỌC
4 KỂ CHUYỆN
5 ĐẠO ĐỨC
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1A2
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 MEMRISE
4 TỰ HỌC
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TẬP ĐỌC
3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
4 TOÁN
5 LỊCH SỬ
Buổi chiều
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 MEMRISE
4 TỰ HỌC
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 KỸ NĂNG SỐNG

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TẬP ĐỌC
3 TOÁN
4 TẬP LÀM VĂN
5 LỊCH SỬ
Buổi chiều
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 KỸ NĂNG SỐNG
LEVEL 3
1 MEMRISE
2 TỰ HỌC
3 ENGLISH
4 ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 SỬ  Học bài 6
2 GDCD  Học bài 2, 3. Làm bài tập cuối mỗi bài
3 NHẠC
4 AEROBICS

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1  Học bài 9, 10 để kiểm tra
2 SỬ  Học 10, 11 để kiểm tra
3 ĐỊA  Học bài 19
4 PHỤ ĐẠO TOÁN

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 VĂN
2
3 SỬ
4 CÔNG NGHỆ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 ĐỊA
2 NHẠC
3
4 SỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 ANH VĂN  Từ vựng U4 (FB) Reading task Page 45, 46
2 TIN HỌC
3 GDCD
4 HÓA  Học bài 10 làm BT 1 đến 5/ trang 51

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 GDCD  Học bài cũ
2 ANH VĂN  Học unit 3, 4 trên mạng
3 ANH VĂN
4 TỰ HỌC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 15
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 23 tháng 10 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 SỬ
2 HÓA
3 GDCD
4 ANH VĂN