Tuần thứ : 35
Lớp: 1
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 HỌC VẦN
2 HỌC VẦN
3 ĐẠO ĐỨC
4 THỂ DỤC
5 THỂ DỤC
Buổi chiều
1 TOÁN
2 TẬP VIẾT
3 NHẠC
4 NHẠC
Tuần thứ : 35
Lớp: 2
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TẬP ĐỌC
2 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
3 CHÍNH TẢ
4 CHÍNH TẢ
5 TOÁN
Buổi chiều
1 NHẠC
2 NHẠC
3 THỂ DỤC
4 THỂ DỤC
Tuần thứ : 35
Lớp: 3
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỦ CÔNG
2 NHẠC
3 NHẠC
4 KỂ CHUYỆN
5 TOÁN
Buổi chiều
1 AEROBICS
2 AEROBICS
3 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
4 CHÍNH TẢ
Tuần thứ : 35
Lớp: 4
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3 CHÍNH TẢ
4 NHẠC
5 NHẠC
Buổi chiều
1 TOÁN
2 TẬP ĐỌC
3 AEROBICS
4 AEROBICS
Tuần thứ : 35
Lớp: 5
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÍNH TẢ Viết từ khó trang 118, 119
2 TOÁN Làm vở bài tập trang 77, 78
3 TẬP LÀM VĂN Hoàn thành bài tả con vật nuôi trong nhà
4 AEROBICS
5 AEROBICS
Buổi chiều
1 KHOA HỌC Đọc bài SGK trang 112, 113
2 RÈN TIẾNG VIỆT
3 MỸ THUẬT
4 KHOA HỌC
Tuần thứ : 35
Lớp: 6
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3
4
5 SỬ
Buổi chiều
1 CÔNG NGHỆ
2 VĂN
3 VĂN
4 PHỤ ĐẠO VĂN
Tuần thứ : 35
Lớp: 7
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 Ôn bải từ 17-22 để kiểm tra
2 SINH
3 SINH
4 SỬ Học 2 câu hỏi GV cho
5 VĂN Toán: Làm bài 35 trang 40, 36, 38 trang 41
Buổi chiều
1 VĂN
2 ĐỊA Ôn bài 36, 41, 42 để kiểm tra
3 ĐỊA Thực hành: đọc lược đồ hình 42.1 trang 128, H42.2 trang 139 Tính GDP: BQĐN
Tuần thứ : 35
Lớp: 8
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 VĂN Học bài thơ và trả lời câu hỏi từ 1-4 trang 69
2 TOÁN Làm bài từ 22 -25 trang 47, bài 30 trang 48
3 TOÁN
4 HÓA Học đề cương
5 HÓA
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 MỸ THUẬT
3
4 PHỤ ĐẠO TOÁN + BDHSG ANH VĂN
5 PHỤ ĐẠO TOÁN
Tuần thứ : 35
Lớp: 9
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 HÓA Học tờ 1 của đề cương
2 SỬ Học bài mới ghi
3 SỬ
4 TOÁN Làm bài 25, 26bc, 28bc
5 TOÁN
Buổi chiều
1 ĐỊA Học bài 31, 32, 35. Ôn thực hành vẽ biểu đồ đường tròn, đọc lược đồ Atlat để kiểm tra
2 ANH VĂN Complete handout để kiểm tra
3 ANH VĂN
4 PHỤ ĐẠO LÝ Văn: Viết văn phân tích: Viếng lăng Bác (kiểm tập ngày 27/3); Nói với con (kiểm tập ngày 30/3)
Tuần thứ : 35
Lớp: 10
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 SỬ Học bài 25, 26 để kiểm tra
2 TOÁN Làm bài tập 3, 4, 5 SGK trang 49
3 TOÁN
4 VĂN Làm bài tập 1 SGK trang 51, bài tập 1 SGK trang 71
5 VĂN
Buổi chiều
1 CÔNG NGHỆ
2 ANH VĂN
3 TỰ HỌC
Tuần thứ : 35
Lớp: 11
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN
2 TIN HỌC Học các dạng công thức trong đề cương
3 NGHỀ
4 NGHỀ
5 SINH HOẠT LỚP Văn: Học bài thơ Mộ. Phân tích 2 câu đầu Lý: Học bài 36: Khúc xạ ánh sáng. Làm bài tập từ 1-6 trong đề cương trang 69
Buổi chiều
1 KỸ THUẬT
2 KỸ THUẬT
3 ANH VĂN
Tuần thứ : 35
Lớp: 12
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 26 tháng 3 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TIN HỌC
2 VĂN
3 VĂN
4 TOÁN Làm bài 1, 2, 3, 4, 5
5 TOÁN
Buổi chiều
1 ANH VĂN Làm bài 85 trang 86
2 SINH
3 SINH
4