Tuần thứ: 11
   Lớp: 1
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 CHÀO CỜ
   2 HỌC VẦN
   3 HỌC VẦN
   4 TẬP VIẾT
   5 TOÁN
   Buổi chiều
   LEVEL 1A
   1 MATH
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 1B -1
   1 MATH
   2 MATH
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH

   Năm học 2018-2019SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬNăm học 2018-2019Năm học 2018-2019SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

   Tuần thứ: 11
   Lớp: 2
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 CHÀO CỜ
   2 TOÁN
   3 TẬP ĐỌC
   4 TIN HỌC
   5 TIN HỌC
   Buổi chiều
   LEVEL 1A
   1 MATH
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 1B -1
   1 MATH
   2 MATH
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 1B -2
   1 GRAMMAR
   2 ENGLISH
   3 MATH
   4 MATH

   Năm học 2018-2019SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬNăm học 2018-2019Năm học 2018-2019SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

   Tuần thứ: 11
   Lớp: 3
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 CHÀO CỜ
   2 THỂ DỤC
   3 THỂ DỤC
   4 THỦ CÔNG
   5 CHÍNH TẢ
   Buổi chiều
   LEVEL 1A
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 1B -2
   1 GRAMMAR
   2 ENGLISH
   3 MATH
   4 MATH
   LEVEL 2A
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 4
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 CHÀO CỜ
   2 TIN HỌC
   3 TIN HỌC
   4 TOÁN
   5 LỊCH SỬ
   Buổi chiều
   LEVEL 1B -1
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 1B -2
   1 GRAMMAR
   2 ENGLISH
   3 MATH
   4 MATH
   LEVEL 2A
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   LEVEL 2B
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 5
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 CHÀO CỜ
   2 TOÁN Làm phiếu bài tập
   3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiếng Việt: Làm phiếu bài tập
   4 THỂ DỤC
   5 THỂ DỤC
   Buổi chiều
   LEVEL 1A
   1 MATH
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 1B -1
   1 MATH
   2 MATH
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 1B -2
   1 GRAMMAR
   2 ENGLISH
   3 MATH
   4 MATH
   LEVEL 2A
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   LEVEL 2B
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 3
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 GRAMMAR
   LEVEL 3+
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 MATH
   4 MATH
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 6
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 CHÀO CỜ
   2 RC Làm bài tập 5c – technology trên google classroom
   3 RC
   4 IC Làm bài tập 1 -> 6 sách WB
   5 IC
   Cấp độ A2
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 MATH
   5 MATH
   Cấp độ B1A
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1B
   1 CHÀO CỜ
   2 MATH
   3 MATH
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 RC
   3 RC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 CHÀO CỜ
   2 SELF STUDY
   3 IC
   4 SELF STUDY
   5 SELF STUDY
   Buổi chiều
   1 NHẠC
   2 NHẠC
   3 SỬ
   4 PHỤ ĐẠO TOÁN
   5 PHỤ ĐẠO TOÁN
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 7
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 CHÀO CỜ
   2 RC Làm bài tập 5c – technology trên google classroom
   3 RC
   4 IC Làm bài tập 1 -> 6 sách WB
   5 IC
   Cấp độ A2
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 MATH
   5 MATH
   Cấp độ B1A
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1B
   1 CHÀO CỜ
   2 MATH
   3 MATH
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 RC
   3 RC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 CHÀO CỜ
   2 SELF STUDY
   3 IC
   4 SELF STUDY
   5 SELF STUDY
   Buổi chiều
   1 SỬ
   2 SỬ
   3 GDCD
   4
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 8
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 CHÀO CỜ
   2 RC Làm bài tập 5c – technology trên google classroom
   3 RC
   4 IC Làm bài tập 1 -> 6 sách WB
   5 IC
   Cấp độ A2
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 MATH
   5 MATH
   Cấp độ B1A
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1B
   1 CHÀO CỜ
   2 MATH
   3 MATH
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 RC
   3 RC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 CHÀO CỜ
   2 SELF STUDY
   3 IC
   4 SELF STUDY
   5 SELF STUDY
   Buổi chiều
   1 CÔNG NGHỆ
   2 TIN HỌC
   3 HÓA Học bài 12, 13, 16 và hóa trị
   4
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 9
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 CHÀO CỜ
   2 RC Làm bài tập 5c – technology trên google classroom
   3 RC
   4 IC Làm bài tập 1 -> 6 sách WB
   5 IC
   Cấp độ A2
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 MATH
   5 MATH
   Cấp độ B1A
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1B
   1 CHÀO CỜ
   2 MATH
   3 MATH
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 RC
   3 RC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 CHÀO CỜ
   2 SELF STUDY
   3 IC
   4 SELF STUDY
   5 SELF STUDY
   Buổi chiều
   1 HÓA Học bài 9. Ôn lại các phương trình hóa học Làm bài tập 2, 3, 4. HS khá, giỏi làm bài 6
   2 HÓA
   3 NHẠC
   4 PHỤ ĐẠO LÝ
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 10
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 CHÀO CỜ
   2 RC Làm bài tập 5c – technology trên google classroom
   3 RC
   4 IC Làm bài tập 1 -> 6 sách WB
   5 IC
   Cấp độ A2
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 MATH
   5 MATH
   Cấp độ B1A
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1B
   1 CHÀO CỜ
   2 MATH
   3 MATH
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 RC
   3 RC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 CHÀO CỜ
   2 SELF STUDY
   3 IC
   4 SELF STUDY
   5 SELF STUDY
   Buổi chiều
   1 GDCD
   2 QUỐC PHÒNG
   3 QUỐC PHÒNG
   4 PHỤ ĐẠO HÓA
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 11
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 CHÀO CỜ
   2 RC Làm bài tập 5c – technology trên google classroom
   3 RC
   4 IC Làm bài tập 1 -> 6 sách WB
   5 IC
   Cấp độ A2
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 MATH
   5 MATH
   Cấp độ B1A
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1B
   1 CHÀO CỜ
   2 MATH
   3 MATH
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 RC
   3 RC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 CHÀO CỜ
   2 SELF STUDY
   3 IC
   4 SELF STUDY
   5 SELF STUDY
   Buổi chiều
   1
   2 KỸ THUẬT
   3 HÓA
   4 PHỤ ĐẠO TOÁN
   5 PHỤ ĐẠO TOÁN
   Tuần thứ: 11
   Lớp: 12
   Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 24 tháng 09 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 CHÀO CỜ
   2 RC Làm bài tập 5c – technology trên google classroom
   3 RC
   4 IC Làm bài tập 1 -> 6 sách WB
   5 IC
   Cấp độ A2
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 MATH
   5 MATH
   Cấp độ B1A
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1B
   1 CHÀO CỜ
   2 MATH
   3 MATH
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 RC
   3 RC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 CHÀO CỜ
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 CHÀO CỜ
   2 SELF STUDY
   3 IC
   4 SELF STUDY
   5 SELF STUDY
   Buổi chiều
   1 SINH HOẠT LỚP
   2 GDCD
   3
   4 PHỤ ĐẠO LÝ
   [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]