SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 HỌC VẦN
2 HỌC VẦN
3 THỂ DỤC
4 THỂ DỤC
5 TOÁN
Buổi chiều
1 ĐẠO ĐỨC
2 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
3 RÈN TOÁN
4 THỦ CÔNG

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TẬP ĐỌC
2 CHÍNH TẢ
3 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
4 TOÁN
5 TỰ HỌC
Buổi chiều
1 AEROBICS
2 AEROBICS
3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
4 TỰ HỌC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TẬP LÀM VĂN
2 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
3 TẬP VIẾT
4 TOÁN
5 TỰ HỌC
Buổi chiều
1 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
2 CHÍNH TẢ
3 AEROBICS
4 AEROBICS

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3 TẬP ĐỌC
4 TOÁN
5 KỂ CHUYỆN
Buổi chiều
1 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
2 MỸ THUẬT
3 TIN HỌC
4 TIN HỌC

Năm học 2017-2018SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3 TOÁN
4 TẬP LÀM VĂN
5 KHOA HỌC
Buổi chiều
1 TIN HỌC
2 TIN HỌC
3 TẬP ĐỌC
4 MỸ THUẬT

Năm học 2017-2018SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 ĐỊA Học phần III
2 ANH VĂN Hoàn thành unit 10b bài 1, 2, 3 để kiểm tra
3 CÔNG NGHỆ Chuẩn bị nguyên liệu để thực hành
4 CÔNG NGHỆ
5 TOÁN
Buổi chiều
1
HỌC SINH NGHỈ HỌC CHUẨN BỊ DÃ NGOẠI
2
3

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 ANH VĂN Hoàn thành uint 10B bài 1, 2, 3, 4 WB
2 ĐỊA Học bài 44
3 GDCD Học bài 9, 15 để kiểm tra
4 CÔNG NGHỆ
5 CÔNG NGHỆ
Buổi chiều
1
HỌC SINH NGHỈ HỌC CHUẨN BỊ DÃ NGOẠI
2
3

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 ANH VĂN
2 TOÁN
3 TIN HỌC
4 GDCD
5 ĐỊA
Buổi chiều
1
HỌC SINH NGHỈ HỌC CHUẨN BỊ DÃ NGOẠI
2
3

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN
2 ANH VĂN
3 ANH VĂN
4 TIN HỌC
5 TIN HỌC
Buổi chiều
1
HỌC SINH NGHỈ HỌC CHUẨN BỊ DÃ NGOẠI
2
3

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 ĐỊA
2 CÔNG NGHỆ
3 CÔNG NGHỆ
4 HÓA Chuẩn bị bài thực hành
5 HÓA
Buổi chiều
1
HỌC SINH NGHỈ HỌC CHUẨN BỊ DÃ NGOẠI
2
3

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TIN HỌC
2 NGHỀ
3 ĐỊA
4 VĂN
5 VĂN
Buổi chiều
1
HỌC SINH NGHỈ HỌC CHUẨN BỊ DÃ NGOẠI
2
3

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 30
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 07 tháng 02 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TỰ HỌC
2 HÓA
3 HÓA
4 ĐỊA
5 ĐỊA
Buổi chiều
1
HỌC SINH NGHỈ HỌC CHUẨN BỊ DÃ NGOẠI
2
3