Tuần thứ: 18
   Lớp: 1
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 TOÁN
   2 HỌC VẦN
   3 TẬP VIẾT
   4 ĐẠO ĐỨC
   5 SINH HOẠT TẬP THỂ
   Buổi chiều
   LEVEL 1A
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 SELF STUDY
   LEVEL 1B -1
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY

   Năm học 2018-2019SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬNăm học 2018-2019Năm học 2018-2019SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

   Tuần thứ: 18
   Lớp: 2
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 NHẠC
   2 NHẠC
   3 TOÁN
   4 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
   5 SINH HOẠT TẬP THỂ
   Buổi chiều
   LEVEL 1A
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 SELF STUDY
   LEVEL 1B -1
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   LEVEL 1B -2
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH

   Năm học 2018-2019SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬNăm học 2018-2019Năm học 2018-2019SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

   Tuần thứ: 18
   Lớp: 3
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 TOÁN
   2 RÈN TOÁN
   3 TIN HỌC
   4 TIN HỌC
   5 SINH HOẠT TẬP THỂ
   Buổi chiều
   LEVEL 1A
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 SELF STUDY
   LEVEL 1B -1
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   LEVEL 1B -2
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 2A
   1 GRAMMAR Ôn lại và học thuộc động từ bất quy tắc đã học
   2 GRAMMAR
   3 MATH
   4 MATH
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 4
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 TIN HỌC
   2 TIN HỌC
   3 TOÁN
   4 TẬP LÀM VĂN
   5 SINH HOẠT TẬP THỂ
   Buổi chiều
   LEVEL 1B -1
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   LEVEL 1B -2
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 2A
   1 GRAMMAR Ôn lại và học thuộc động từ bất quy tắc đã học
   2 GRAMMAR
   3 MATH
   4 MATH
   LEVEL 2B
   1 MATH
   2 MATH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 5
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   1 TẬP ĐỌC
   2 TOÁN Làm bài SGK/trang 71
   3 ĐỊA LÝ Đọc bài SGK trang 93
   4 TOÁN
   5
   SINH HOẠT TẬP THỂ
   Buổi chiều
   LEVEL 1A
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 SELF STUDY
   LEVEL 1B -1
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   LEVEL 1B -2
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 ENGLISH
   4 ENGLISH
   LEVEL 2A
   1 GRAMMAR Ôn lại và học thuộc động từ bất quy tắc đã học
   2 GRAMMAR
   3 MATH
   4 MATH
   LEVEL 2B
   1 MATH
   2 MATH
   3 GRAMMAR
   4 SELF STUDY
   LEVEL 3
   1 ENGLISH
   2 ENGLISH
   3 GRAMMAR
   4 GRAMMAR
   LEVEL 3+
   1 GRAMMAR
   2 GRAMMAR
   3 SELF STUDY
   4 SELF STUDY
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 6
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 MATH
   2 MATH
   3 IC Ôn các câu hỏi từ unit 4 -> unit 6 GV cho
   4 RC Học từ vựng unit 4 trên memrise
   5 RC
   Cấp độ A2
   1 IC Hoàn tất bài thuyết trình (powerpoint)
   2 IC
   3 RC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1A
   1 IC
   2 IC
   3 MATH
   4 MATH
   5 SELF STUDY
   Cấp độ B1B
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 IC
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 SELF STUDY
   2 RC
   3 IC
   4 ENGLISH
   5 ENGLISH
   Buổi chiều
   1 VĂN Sơn Tinh – Thủy Tinh

   Nhóm 1: kể chuyện

   Nhóm 2: diễn kịch

   Nhóm 3: vẽ tranh

   2 TOÁN Làm BT 60, 61 trang 125 SGK
   3 TOÁN
   4
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 7
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 MATH
   2 MATH
   3 IC Ôn các câu hỏi từ unit 4 -> unit 6 GV cho
   4 RC Học từ vựng unit 4 trên memrise
   5 RC
   Cấp độ A2
   1 IC Hoàn tất bài thuyết trình (powerpoint)
   2 IC
   3 RC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1A
   1 IC
   2 IC
   3 MATH
   4 MATH
   5 SELF STUDY
   Cấp độ B1B
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 IC
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 SELF STUDY
   2 RC
   3 IC
   4 ENGLISH
   5 ENGLISH
   Buổi chiều
   1 TOÁN
   2 CÔNG NGHỆ
   3 VĂN Chuẩn bị bài các yếu tố tự sự và miêu tả
   4 PHỤ ĐẠO TOÁN
   5 PHỤ ĐẠO TOÁN
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 8
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 MATH
   2 MATH
   3 IC Ôn các câu hỏi từ unit 4 -> unit 6 GV cho
   4 RC Học từ vựng unit 4 trên memrise
   5 RC
   Cấp độ A2
   1 IC Hoàn tất bài thuyết trình (powerpoint)
   2 IC
   3 RC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1A
   1 IC
   2 IC
   3 MATH
   4 MATH
   5 SELF STUDY
   Cấp độ B1B
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 IC
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 SELF STUDY
   2 RC
   3 IC
   4 ENGLISH
   5 ENGLISH
   Buổi chiều
   1 TOÁN Làm bài tập GV cho và ôn bài để kiểm tra
   2 TOÁN
   3 ĐỊA Học bài 5
   4
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 9
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 MATH
   2 MATH
   3 IC Ôn các câu hỏi từ unit 4 -> unit 6 GV cho
   4 RC Học từ vựng unit 4 trên memrise
   5 RC
   Cấp độ A2
   1 IC Hoàn tất bài thuyết trình (powerpoint)
   2 IC
   3 RC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1A
   1 IC
   2 IC
   3 MATH
   4 MATH
   5 SELF STUDY
   Cấp độ B1B
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 IC
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 SELF STUDY
   2 RC
   3 IC
   4 ENGLISH
   5 ENGLISH
   Buổi chiều
   1 ĐỊA
   2 ĐỊA
   3 TOÁN Làm bài tập GV cho chép trong vở
   4 PHỤ ĐẠO TOÁN
   5 PHỤ ĐẠO TOÁN
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 10
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 MATH
   2 MATH
   3 IC Ôn các câu hỏi từ unit 4 -> unit 6 GV cho
   4 RC Học từ vựng unit 4 trên memrise
   5 RC
   Cấp độ A2
   1 IC Hoàn tất bài thuyết trình (powerpoint)
   2 IC
   3 RC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1A
   1 IC
   2 IC
   3 MATH
   4 MATH
   5 SELF STUDY
   Cấp độ B1B
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 IC
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 SELF STUDY
   2 RC
   3 IC
   4 ENGLISH
   5 ENGLISH
   Buổi chiều
   1 SINH
   2 ANH VĂN
   3 HÓA Làm bài tập GV cho
   4 PHỤ ĐẠO TOÁN
   5 PHỤ ĐẠO TOÁN
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 11
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 MATH
   2 MATH
   3 IC Ôn các câu hỏi từ unit 4 -> unit 6 GV cho
   4 RC Học từ vựng unit 4 trên memrise
   5 RC
   Cấp độ A2
   1 IC Hoàn tất bài thuyết trình (powerpoint)
   2 IC
   3 RC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1A
   1 IC
   2 IC
   3 MATH
   4 MATH
   5 SELF STUDY
   Cấp độ B1B
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 IC
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 SELF STUDY
   2 RC
   3 IC
   4 ENGLISH
   5 ENGLISH
   Buổi chiều
   1 ANH VĂN
   2 THỂ DỤC
   3 THỂ DỤC
   4
   Tuần thứ: 18
   Lớp: 12
   Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 16 tháng 11 năm 2018
   Tiết học Môn học Bài học Bài tập
   Buổi sáng
   Cấp độ A1
   1 MATH
   2 MATH
   3 IC Ôn các câu hỏi từ unit 4 -> unit 6 GV cho
   4 RC Học từ vựng unit 4 trên memrise
   5 RC
   Cấp độ A2
   1 IC Hoàn tất bài thuyết trình (powerpoint)
   2 IC
   3 RC
   4 RC
   5 RC
   Cấp độ B1A
   1 IC
   2 IC
   3 MATH
   4 MATH
   5 SELF STUDY
   Cấp độ B1B
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS PRE – INTERMEDIATE
   1 RC
   2 RC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ IELTS INTERMEDIATE
   1 IC
   2 IC
   3 IC
   4 IC
   5 IC
   Cấp độ C1+
   1 SELF STUDY
   2 RC
   3 IC
   4 ENGLISH
   5 ENGLISH
   Buổi chiều
   1 HÓA
   2 HÓA
   3 ANH VĂN
   4 PHỤ ĐẠO HÓA
   [/vc_column_text][/vc_tta_section][/vc_tta_tour][/vc_column][/vc_row]