SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 HỌC VẦN
2 HỌC VẦN
3 MỸ THUẬT
4 TOÁN
5
SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 MATH
2 MATH
3 ENGLISH
4 ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3 TOÁN
4 MỸ THUẬT
5
SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 MATH
2 MATH
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN
2
SINH HOẠT TẬP THỂ
3 THỂ DỤC
4 THỂ DỤC
5 MỸ THUẬT
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 MATH
2 MATH
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH
LEVEL 2A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN
2 MỸ THUẬT
3 TẬP LÀM VĂN
4 ĐỊA LÝ
5
SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 MATH
2 MATH
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH
LEVEL 2A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 2B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 MỸ THUẬT
2 TOÁN
3 TẬP LÀM VĂN
KHOA HỌC
4
SINH HOẠT TẬP THỂ
Buổi chiều
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH
LEVEL 2A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 2B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 3
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 GRAMMAR
4 TỰ HỌC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1A
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 IC
2 IC
3 SELF-STUDY
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 RC
2 RC
3 SELF-STUDY
4 SELF-STUDY
5 SELF-STUDY
Buổi chiều
1 THỂ DỤC
2
3 SỬ
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1A
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 IC
2 IC
3 SELF-STUDY
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 RC
2 RC
3 SELF-STUDY
4 SELF-STUDY
5 SELF-STUDY
Buổi chiều
1 SINH HOẠT LỚP
2 SỬ
3 VĂN
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1A
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 IC
2 IC
3 SELF-STUDY
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 RC
2 RC
3 SELF-STUDY
4 SELF-STUDY
5 SELF-STUDY
Buổi chiều
1
2 THỂ DỤC
3 THỂ DỤC
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1A
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 IC
2 IC
3 SELF-STUDY
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 RC
2 RC
3 SELF-STUDY
4 SELF-STUDY
5 SELF-STUDY
Buổi chiều
1 SỬ
2 TOÁN
3 TOÁN
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1A
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 IC
2 IC
3 SELF-STUDY
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 RC
2 RC
3 SELF-STUDY
4 SELF-STUDY
5 SELF-STUDY
Buổi chiều
1 SINH HOẠT LỚP
2 ANH VĂN Xem lại bài
3 ANH VĂN
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1A
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 IC
2 IC
3 SELF-STUDY
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 RC
2 RC
3 SELF-STUDY
4 SELF-STUDY
5 SELF-STUDY
Buổi chiều
1 VĂN
2 VĂN
3 QUỐC PHÒNG
Học thêm bài môn Toán: làm bài tập 10, 11, 12 trong đề cương và ôn tập các dạng hàm số lượng giác
4 QUỐC PHÒNG

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 5
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Sáu, ngày 18 tháng 08 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1A
1 RC
2 RC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 MATH
2 MATH
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 IC
2 IC
3 SELF-STUDY
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 RC
2 RC
3 SELF-STUDY
4 SELF-STUDY
5 SELF-STUDY
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 SINH HOẠT LỚP
3 VĂN Lập dành bài 2 đề (GV cho)
4