SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 HỌC VẦN
3 HỌC VẦN
4 MỸ THUẬT
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 1A2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018 

Tuần thứ: 28
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TOÁN
3 TẬP ĐỌC
4 TẬP ĐỌC
5 MỸ THUẬT
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 1A2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 SELF STUDY
2 SELF STUDY
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR

 

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 ĐẠO ĐỨC
3 MỸ THUẬT
4 TOÁN
5 TẬP ĐỌC
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 1A2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 SELF STUDY
2 SELF STUDY
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 MỸ THUẬT
3 TẬP ĐỌC
4 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1B
1 SELF STUDY
2 SELF STUDY
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TẬP ĐỌC
3 TOÁN
4 TẬP LÀM VĂN
5 KỸ THUẬT
Buổi chiều
LEVEL 1B
1 SELF STUDY
2 SELF STUDY
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 3
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 SELF STUDY
4 SELF STUDY

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 GDCD
2 TỰ HỌC
3 TOÁN
4 AEROBICS

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 SỬ  Học bài 19 phần III để kiểm tra
2 ĐỊA  Học bài 37, 39 để kiểm tra
3  Học bài dòng điện là gì? Thế nào là nguồn điện, mạch điện Làm bài 3, 4, 5 trang 118 SGK
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 TOÁN  Làm câu 1 đề Nguyễn Du, Lương Thế Vinh
2 TOÁN
3 ĐỊA  Học bài 15, 16 để kiểm tra
4 VĂN  Chuẩn bị bài tức cả Pác Bồ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1
2 SỬ  Học bài
3 SỬ
4 TOÁN  Làm bài 1, 2 SGK trang 30

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 SỬ
3 GDCD
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 GDCD
2 TIN HỌC
3 NGHỀ
4 NGHỀ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 28
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 22 tháng 01 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
IELTS
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 LỊCH SỬ
2 GDCD
3 ANH VĂN
4 ANH VĂN