SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 HỌC VẦN
3 HỌC VẦN
4 MỸ THUẬT
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 1A2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TOÁN
3 TẬP ĐỌC
4 TẬP ĐỌC
5 MỸ THUẬT
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 1A2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 ĐẠO ĐỨC
3 MỸ THUẬT
4 TOÁN
5 TẬP ĐỌC
Buổi chiều
LEVEL 1A1
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 1A2
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 MỸ THUẬT Toán: làm đề 7, 8
3 TẬP ĐỌC Tiếng Việt: Làm đề 4, học thuộc 3 đề bài văn
4 AEOBICS
5 AEOBICS
Buổi chiều
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 MATH

Năm học 2017-2018SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TẬP ĐỌC
3 TOÁN
4 TẬP LÀM VĂN
5 KỸ THUẬT
Buổi chiều
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 MATH
LEVEL 3
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH

Năm học 2017-2018SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC Tìm hiểu thông tin và trả lời các câu hỏi về nhân vật mà GV giao. Thực hành nói về nhân vật đó
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 VĂN  Hoàn thành bài văn Toán:Đề 2, 3, 4
2 VĂN
3 TỰ HỌC
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC Tìm hiểu thông tin và trả lời các câu hỏi về nhân vật mà GV giao. Thực hành nói về nhân vật đó
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 SỬ  Học bài 24
2 TỰ HỌC
3 VĂN
4 GDCD

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC Tìm hiểu thông tin và trả lời các câu hỏi về nhân vật mà GV giao. Thực hành nói về nhân vật đó
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 TOÁN
2 TOÁN
3  Học bài 14, 15, 16 để kiểm tra
4 VĂN Học nội dung GV cho để kiểm tra

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC Tìm hiểu thông tin và trả lời các câu hỏi về nhân vật mà GV giao. Thực hành nói về nhân vật đó
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1  Thực hành công nghệ
2
3 TOÁN Làm đề Chu Văn An
4 TOÁN

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC Tìm hiểu thông tin và trả lời các câu hỏi về nhân vật mà GV giao. Thực hành nói về nhân vật đó
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 TỰ HỌC
2 SỬ
3 GDCD
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC Tìm hiểu thông tin và trả lời các câu hỏi về nhân vật mà GV giao. Thực hành nói về nhân vật đó
5 IC
Cấp độ A2 -(1)
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ A2-(2)
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Buổi chiều
1 GDCD
2 TIN HỌC
3 NGHỀ
4 NGHỀ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 36
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 19 tháng 03 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2
3
4 KỸ THUẬT
5 TỰ HỌC
Buổi chiều
1 LỊCH SỬ
2 GDCD
3 ANH VĂN
4 ANH VĂN