SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 HỌC VẦN  Viết bài GV đánh dấu quyển em viết đúng, viết đẹp
2 HỌC VẦN  Đọc lại bài 68 trang 138, 139 sách tiếng Việt
3 TẬP VIẾT
4 TOÁN
5 THỂ DỤC
Buổi chiều
1 ĐẠO ĐỨC
2 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
3 RÈN TOÁN
4 THỦ CÔNG

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018 

Tuần thứ: 19
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TẬP ĐỌC
2 CHÍNH TẢ
3 THỂ DỤC
4 THỂ DỤC
5 TỰ HỌC
Buổi chiều
1 AEROBICS
2 AEROBICS
3 TOÁN Vở bài tập trang 78
4 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Chuẩn bị bài tập làm văn SGK trang 126 (vở nhà)

 

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3 TOÁN
4 LUYỆN TỪ & CÂU
5 TẬP VIẾT
Buổi chiều
1 TỰ NHIÊN XÃ HỘI
2 CHÍNH TẢ
3 AEROBICS
4 AEROBICS

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TẬP ĐỌC  Đọc bài trang 158
2 TOÁN  Làm vở bài tập trang 82
3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU  Đọc bài trang 157
4 ĐỊA LÝ  Đọc bài từ trang 106 ->109, nộp bài tập làm văn
5 KỂ CHUYỆN
Buổi chiều
1 THỂ DỤC
2 THỂ DỤC
3 RÈN TOÁN
4 KỸ THUẬT

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TẬP ĐỌC
2 TẬP LÀM VĂN
3 TOÁN
4 KỂ CHUYỆN
5 KHOA HỌC
Buổi chiều
1 TIN HỌC
2 TIN HỌC
3 THỂ DỤC
4 THỂ DỤC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 ĐỊA Học phần II, III chuyên đề 5
2 ANH VĂN Complete unit 7 part B WB
3 CÔNG NGHỆ Học 4, 5, 6, 7 đề cương
4 CÔNG NGHỆ
5 TOÁN
Buổi chiều
Cấp độ A1
1 IC
2 RC
3 RC
Cấp độ A2
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (1)
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (2)
1 MEMRISE
2 RC
3 RC
Cấp độ B1B
1 IC
2 RC
3 RC
IELTS
1 RC
2 IC
3 IC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 ANH VĂN Hoàn thành unit 7 A bài 4, 5
2 ĐỊA Học câu 1, 2, 3
3 GDCD Học bài 5, 6, 7
4 TOÁN Làm bài 32, 33 SGK trang 67
5 VĂN Học thuộc ghi nhớ SGK trang 166
Buổi chiều
Cấp độ A1
1 IC
2 RC
3 RC
Cấp độ A2
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (1)
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (2)
1 MEMRISE
2 RC
3 RC
Cấp độ B1B
1 IC
2 RC
3 RC
IELTS
1 RC
2 IC
3 IC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TOÁN Hoàn thành bài GV cho thêm môn số
2 TOÁN
3 TIN HỌC
4 GDCD Làm hết bài tập bài 1, 3, 10, 4, 6, 12
5 ĐỊA Học bài 9, 10 để kiểm tra
Buổi chiều
Cấp độ A1
1 IC
2 RC
3 RC
Cấp độ A2
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (1)
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (2)
1 MEMRISE
2 RC
3 RC
Cấp độ B1B
1 IC
2 RC
3 RC
IELTS
1 RC
2 IC
3 IC
4 PHỤ ĐẠO TOÁN

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TIN HỌC
2 TIN HỌC
3 TOÁN Mang sách tập 2, làm bài 2 trang 7 SGK tập 2
4 TOÁN
5 SINH HOẠT LỚP
Buổi chiều
Cấp độ A1
1 IC
2 RC
3 RC
Cấp độ A2
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (1)
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (2)
1 MEMRISE
2 RC
3 RC
Cấp độ B1B
1 IC
2 RC
3 RC
IELTS
1 RC
2 IC
3 IC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 VĂN
2 VĂN
3 TỰ HỌC
4 SINH Học bài 7, 8, 9
5 SINH
Buổi chiều
Cấp độ A1
1 IC
2 RC
3 RC
Cấp độ A2
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (1)
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (2)
1 MEMRISE
2 RC
3 RC
Cấp độ B1B
1 IC
2 RC
3 RC
IELTS
1 RC
2 IC
3 IC
4 PHỤ ĐẠO LÝ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 KỸ THUẬT
2
3 SINH Học bài 8, 9, 11, 12
4 NGHỀ
5 TIN HỌC Văn: học bài chữ người tử tù
Buổi chiều
Cấp độ A1
1 IC
2 RC
3 RC
Cấp độ A2
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (1)
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (2)
1 MEMRISE
2 RC
3 RC
Cấp độ B1B
1 IC
2 RC
3 RC
IELTS
1 RC
2 IC
3 IC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 19
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Tư, ngày 21 tháng 11 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 SINH Học bài từ bài 4->13
2 SINH
3
4
5 ĐỊA
Buổi chiều
Cấp độ A1
1 IC
2 RC
3 RC
Cấp độ A2
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (1)
1 RC
2 IC
3 IC
Cấp độ B1A (2)
1 MEMRISE
2 RC
3 RC
Cấp độ B1B
1 IC
2 RC
3 RC
IELTS
1 RC
2 IC
3 IC