SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 HỌC VẦN
3 HỌC VẦN
4 TẬP VIẾT
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018 

Tuần thứ: 11
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TOÁN
3 TẬP ĐỌC
4 TẬP ĐỌC
5 KỂ CHUYỆN
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR

Năm học 2017-2018SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ

 

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TOÁN
3 TẬP ĐỌC
4 KỂ CHUYỆN
5 ĐẠO ĐỨC
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TẬP ĐỌC
3 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
4 TOÁN
5 LỊCH SỬ
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 GRAMMAR

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÀO CỜ
2 TẬP ĐỌC
3 TOÁN
4 LUYỆN TỪ VÀ CÂU
5 LỊCH SỬ
BUỔI CHIỀU
LEVEL 1A
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 1B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 2A
1 MATH
2 MATH
3 GRAMMAR
4 MEMRISE
LEVEL 2B
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 GRAMMAR
LEVEL 3
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 IC
5 SELF STUDY
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 SELF STUDY
5 IC
Buổi chiều
1 SỬ
2 GDCD
3 NHẠC
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 IC
5 SELF STUDY
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 SELF STUDY
5 IC
Buổi chiều
1
2 SỬ Học bài 6
3 ĐỊA Học bài 5, 6, 7, 10
4 PHỤ ĐẠO TOÁN

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 IC
5 SELF STUDY
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 SELF STUDY
5 IC
Buổi chiều
1 NHẠC
2
3 SỬ
4 CÔNG NGHỆ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 IC
5 SELF STUDY
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 SELF STUDY
5 IC
Buổi chiều
1 ĐỊA Học bài 12. Đọc Atlat trang 22 và làm phần bài tập trang 43, 44 SGK
2 NHẠC
3 Hoàn thành các bài 2, 4, 5, 7 trang 11 SGK Học thuộc nội dung định lý Jun
4 SỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 IC
5 SELF STUDY
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 SELF STUDY
5 IC
Buổi chiều
1 ANH VĂN
2 GDCD
3 TIN HỌC
4 HÓA

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 IC
5 SELF STUDY
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 SELF STUDY
5 IC
Buổi chiều
1 GDCD
2 ANH VĂN
3 ANH VĂN
4 NGHỀ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ: 11
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 IC
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A1
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B1A2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 MATH
5 MATH
Cấp độ B1B
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B2
1 CHÀO CỜ
2 IC
3 IC
4 IC
5 SELF STUDY
Cấp độ C1
1 CHÀO CỜ
2 RC
3 RC
4 SELF STUDY
5 IC
Buổi chiều
1 SỬ
2 HÓA
3 GDCD
4 ANH VĂN