Tuần thứ: 28
Lớp: 1
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TỰ HỌC
2 HỌC VẦN
3 HỌC VẦN
4 TẬP VIẾT
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 MATH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 SELF STUDY
LEVEL 1B -1
1 MATH
2 MATH
3 SELF STUDY
4 GRAMMAR
Tuần thứ: 28
Lớp: 2
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TỰ HỌC
2 TOÁN
3 TẬP ĐỌC
4 TIN HỌC
5 TIN HỌC
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 MATH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 SELF STUDY
LEVEL 1B -1
1 MATH
2 MATH
3 SELF STUDY
4 GRAMMAR
LEVEL 1B -2
1 GRAMMAR
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH
Tuần thứ: 28
Lớp: 3
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TỰ HỌC
2 THỂ DỤC
3 THỂ DỤC
4 TẬP ĐỌC
5 TOÁN
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 MATH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 SELF STUDY
LEVEL 1B -2
1 GRAMMAR
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH
LEVEL 2A
1 SELF STUDY Ôn từ vựng lesson 1,2,5/ chapter 6
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
Tuần thứ: 28
Lớp: 4
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TỰ HỌC
2 TIN HỌC
3 TIN HỌC
4 TOÁN
5 LỊCH SỬ
Buổi chiều
LEVEL 1B -1
1 MATH
2 MATH
3 SELF STUDY
4 GRAMMAR
LEVEL 1B -2
1 GRAMMAR
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH
LEVEL 2A
1 SELF STUDY Ôn từ vựng lesson 1,2,5/ chapter 6
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 2B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
Tuần thứ: 28
Lớp: 5
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TỰ HỌC
2 TẬP ĐỌC
3 TOÁN
4 THỂ DỤC
5 THỂ DỤC
Buổi chiều
LEVEL 1A
1 MATH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 SELF STUDY
LEVEL 1B -1
1 MATH
2 MATH
3 SELF STUDY
4 GRAMMAR
LEVEL 1B -2
1 GRAMMAR
2 ENGLISH
3 MATH
4 MATH
LEVEL 2A
1 SELF STUDY
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 2B
1 ENGLISH
2 ENGLISH
3 GRAMMAR
4 GRAMMAR
LEVEL 3
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 ENGLISH
4 ENGLISH
LEVEL 3+
1 GRAMMAR
2 GRAMMAR
3 MATH
4 MATH
Tuần thứ: 28
Lớp: 6
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 SELF STUDY
2 PHYSICS
3 PHYSICS
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 PHYSICS
5 PHYSICS
Cấp độ B1B
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 VĂN
2 VĂN
3 SỬ
Tuần thứ: 28
Lớp: 7
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 SELF STUDY
2 PHYSICS
3 PHYSICS
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 PHYSICS
5 PHYSICS
Cấp độ B1B
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1
2 SỬ
3 GDCD
Tuần thứ: 28
Lớp: 8
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 SELF STUDY
2 PHYSICS
3 PHYSICS
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 PHYSICS
5 PHYSICS
Cấp độ B1B
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 SỬ
2
3 SINH
Tuần thứ: 28
Lớp: 9
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 SELF STUDY
2 PHYSICS
3 PHYSICS
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 PHYSICS
5 PHYSICS
Cấp độ B1B
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 HÓA Học bài 31 để kiểm tra
2 HÓA
3 CÔNG NGHỆ
Tuần thứ: 28
Lớp: 10
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 SELF STUDY
2 PHYSICS
3 PHYSICS
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 PHYSICS
5 PHYSICS
Cấp độ B1B
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1 HÓA
2 GDCD
3 TỰ HỌC
Tuần thứ: 28
Lớp: 11
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
Cấp độ A1
1 SELF STUDY
2 PHYSICS
3 PHYSICS
4 IC
5 IC
Cấp độ A2
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Cấp độ B1A
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 PHYSICS
5 PHYSICS
Cấp độ B1B
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ B2
1 SELF STUDY
2 IC
3 IC
4 RC
5 RC
Cấp độ C1
1 SELF STUDY
2 RC
3 RC
4 IC
5 IC
Buổi chiều
1
2 HÓA
3 HÓA
Tuần thứ: 28
Lớp: 12
Thứ, ngày: Thứ Hai, ngày 21 tháng 1 năm 2019
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TỰ HỌC
2 TỰ HỌC
3 TỰ HỌC
4 HÓA
5 HÓA
Buổi chiều
1 GDCD
2
3