SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 1
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 NHẠC
2 AEROBICS
3 AEROBICS
4 HỌC VẦN
5 HỌC VẦN
Buổi chiều
1 TIN HỌC
2 TIN HỌC
3 RÈN TOÁN
4 TẬP VIẾT

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 2
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÍNH TẢ
2 KỂ CHUYỆN
3 TOÁN
4 ĐẠO ĐỨC
5 KỸ NĂNG SỐNG
Buổi chiều
1 TẬP VIẾT
2 THỦ CÔNG
3 NHẠC
4 NHẠC

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 3
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 CHÍNH TẢ
2 TẬP ĐỌC
3 KỂ CHUYỆN
4 NHẠC
5 NHẠC
Buổi chiều
1 RÈN TIẾNG VIỆT
2 TOÁN
3 TỰ HỌC
4 KỸ NĂNG SỐNG

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 4
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TẬP LÀM VĂN
2 TOÁN
3 CHÍNH TẢ
4 ĐẠO ĐỨC
5 LỊCH SỬ
Buổi chiều
1 NHẠC
2 NHẠC
3 RÈN TOÁN
4 KỸ THUẬT

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 5
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 ĐẠO ĐỨC
2 NHẠC
3 NHẠC
4 AEROBICS
5 AEROBICS
Buổi chiều
1 TOÁN
2 RÈN TOÁN
3 CHÍNH TẢ
4 LỊCH SỬ

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 6
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 AEROBICS
2 ANH VĂN
3 SỬ
4 TỰ HỌC
5 ĐỊA
Buổi chiều
1 TỰ HỌC
2 THỂ DỤC
3 THỂ DỤC
4

SỔ BÁO BÀI ĐIỆN TỬ
Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 7
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 ANH VĂN
2 SỬ
3
4
5 TỰ HỌC
Buổi chiều
1 VĂN
2 VĂN
3 TỰ HỌC
4

 

Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 8
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TỰ HỌC
2
3 ĐỊA
4 ĐỊA
5 TIN HỌC
Buổi chiều
1 TOÁN
2 TỰ HỌC
3
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 9
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
2 TOÁN
3 TỰ HỌC
4 SỬ
5 TỰ HỌC
Buổi chiều
1 VĂN
2 VĂN
3 TỰ HỌC
4

Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 10
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1 TIN HỌC
2 TIN HỌC
3 HÓA
4 HÓA
5 TỰ HỌC
Buổi chiều
1 ANH VĂN Học từ vựng
2 TỰ HỌC
3 VĂN
4

 

Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 11
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Bài học Bài tập
Buổi sáng
1
2
3 TIN HỌC
4 TIN HỌC
5 HÓA
Buổi chiều
1 TỰ HỌC
2 ANH VĂN
3 ANH VĂN
4

 

Năm học 2017-2018

Tuần thứ : 44
Lớp: 12
Thứ, ngày : Thứ Ba, ngày 15 tháng 05 năm 2018
Tiết học Môn học Môn học Bài học Bài tập
LỚP A LỚP B
Buổi sáng
1 TOÁN TOÁN
2 TOÁN TOÁN
3 TOÁN TOÁN
4 TOÁN TOÁN
5 SINH HOẠT LỚP SINH HOẠT LỚP
Buổi chiều
1 TỰ HỌC SỬ
2 TỰ HỌC SỬ
3 TỰ HỌC ANH VĂN
4